Цена
Цена - slider
4 лв.113 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
ECCE HOMO
"Ecce Homo: Как се става такъв, какъвто си" е книга, иронично самопредставяща Ницше. Заглавието и подзаглавието визират две класически фрази: Ecce homo (Ето човекът!) – думи на Пилат за Иисус Христос. Подзаглавието „Как се става такъв, какъвто си“ препраща към изречението на Пиндар :„Стани това, което си“ . Книгата започва с три глави наречени хиперболично:
 1. Защо съм толкова мъдър;
 2. Защо съм толкова умен;
 3.  Защо пиша толкова хубави книги.
и продължава с кратки коментари за 10 от собствените произведения на Ницще. Заключителната част е „Защо съм една съдба“ и тя завършва с думите: „Разбрахте ли ме? - Дионисий срещу Разпнатия...“

Книжно копие

12,00 лв.
В книгата са включени отговори на папа Йоан Павел II на въпроси, зададени от известния италиански журналист Виторио Месори. Книгата е интимна изповед на папата за вярата и живота, за икуменизма и необходимостта от диалог между религиите, за падането на комунизма, за правата на човека и живота в бъдещия век. Книгата, която е първото в историята интервю на един папа, излиза през 1994 г. Оказва се изключително успешна и печели още същата година международната награда ”Златен медал в полза на католическата култура”. Преведена е на над 50 езика.

Книжно копие

7,00 лв.
Св. Климент Охридски - добро и зло
"Добро и зло в богословието на св. Кл. Охридски". Житиеписни бележки за св. Климент Охридски. Богословието на св. Климент Охридски разяснява две основни морални категории - добро и зло. В творчеството му са представени добрите дела и стойността на най-важните добродетели в епохата на св. Климент Охридски: любовта към Бога; смирението; покаянието; гостоприемството; милосърдието.  

Отпечатване в книжен формат

4,00 лв.
апологетика
Като насърчава и вярата, и критичната преценка, Кларк Пинък изследва твърдението на христинското послание за истинност в светлината на пет кръга от доказателства:
 • Прагматичен: дава ли Евангелието смисъл на живота?
 • Експериментален: достоверно ли е религиозното преживяване?
 • Космологически: Разкриват ли небесата Божията слава?
 • Исторически: Дошъл ли е наистина Божия Син на земята?
 • Социологически: християнската вяра променя ли начина на живот?

Отстъпка

Книжно копие

5,29 лв.
Корица на книга
По време на осемвековното си съществуване Охридсата архиепископия е свързана с почти всички балкански държави. Нейната история е великолепна илюстрация на сложния, труден и мъчителен път, извървян от част от българската нация. Първият том проследява историята на Охридската архиепископияот нейното създаване до завладяването на Балканския полуостров от турците. Авторът ни запознава с личнасти, чиято историческа значимост далеч надхвърля ругеоналните граници. Сред тях са св. Климент Охридски, архиепископите Теофилакт Охридски и Димитър Хоматиан и редица други.

Книжно копие

20,00 лв.
корица на книга
Авторът проследява състоянието на Охридската архиепископия по време на турското робство.
 • Посочени са границите на епархиите, архиепископите и епархиалните архиереи
 • Изследнати са взаимоотношенията между клира и паството
 • Специално място е отделено както на устройството и управлението на Охридската църква, притежаваща законодателна, изпълнителна и съдебногрожданска власт, така и на избора на йерарсите, на издръжката на клира, на църковната дисциплина и на организацията и дейността на църковния съд.

Книжно копие

30,00 лв.
корица на книга
През 1914 г. един от най-добрите познавачи на Балканския полуостров и на македонския въпрос проф. Павел Милюков дава интервю, което е отпечатано в списание „Илюстрация светлина”. То е озаглавено „За ужасите на новото равновесие на Балканите. Денационализацията на Македония”. В него големият руски учен историк накратко споделя впечатленията си като член на Международната комисия за разследване на причините и последиците от Балканските войни (1912-1913 г.).

Книжно копие

49,00 лв.
Радко Поптодоров
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

14,00 лв.
История на балканските народи
Историята на балканските народи от възникването и консолидирането на отделните нации на Балканите до наши дни е изпълнена с борби за национална еманципация, за разрушаване на чужди империи (Османска и Хабсбургска), за национално освобождение, за създаване и укрепване на собствени национални държави, за реализиране на едни или други завоевателни и хегемонистични амбиции, за получаване на национални и малцинствени права, за преодоляване на сторени грешки и неправди и т.н. Това иде да покаже, че в основата на всички проблеми, противоречия и конфликти на полуострова в ново и най-ново време стои националният въпрос. Оттук и важността на темата като обект на изследване от историческата наука. Нещо повече, освен чисто научна страна, тази тема има и съвременни политически измерения. Историята влияе върху съвремието и сигурно ще влияе и върху бъдещето. На тази плоскост именно съществува пряка връзка между историята и политиката: политиката се определя от съществуващите реалности, а историята е тази, която обяснява тяхното възникване и утвърждаване. Тъкмо поради това политиката трябва да върви в унисон с историята. Политика може да се води, разбира се, и без да се държи сметка за историята, или дори като се изопачава историята, но такава политика винаги стига до фатални грешки и провали. Ние предлагаме "Националният въпрос на Балканите" като научнопопулярна книга, която поставя на разглеждане тази колкото интересна, толкова и трудна злободневна научна тема. Следва да отбележим при това, че макар и да съществува огромно количество литература, обобщаващ труд за целия регион и за продължителен период от време по тази тема още няма. Оттук и амбицията ни да напишем такъв крайно необходим по наше мнение труд.

Книжно копие

19,00 лв.
В "Оценяването в училище" се разглеждат въпроси на същността на изпитването и оценяването в училище. Особено внимание се обръща на функциите на оценяването, на аргументите за и против оценките, целта и предназначението им, критериите и показателите, разновидностите на системите за оценяване, процесуалното и резултативно оценяване, формите за оценяване и техните предимства и ограничения, източниците на субективизма при оценяването на учениците, използването на данните от изпитването и оценяването. Втората част на книгата е посветена на оценяването на учителите. Целите, критериите и показателите, върху основата на които се оценяват учителите са отпавна точка за анализ на тази сложна проблематика. Отделено е специално внимание на въпроси като: Защо трябва да се оценяват учителите, кой оценява учителите, с какви методи и техники се извършва това, за какво могат да послужат резултатите от оценяването на учителите? Всички проблеми в книгата се разработват като се отчитат постиженията в най-напредналите страни в тази област през последните години. Книгата ще послужи на всички, които се интересуват от оценяването в училище: учители, просветни дейци, студенти в учителски специалности, студенти-педагози и други.  

Книжно копие

18,00 лв.
Епохата на Възраждането не е просто възвръщане към културните, моралните и дори научните ценности на древността. Възраждане означава раждане на нацията отново, за нов живот и нова проява на българите на историческата сцена. Епохата на Българското възраждане остава досега еталон в историческото и културното развитие на нацията.

Книжно копие

16,00 лв.
Църковна музика
Източното църковно пение има голямо значение за православното богослужение и религиозния живот. Настоящото "Ръководство по съвременна византийска невмена нотация" улеснява изучаването му, съпоставяйки паралелно съвременната византийска със западната нотация.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

113,00 лв.
Настоящий труд имеет своей задачей с религиозно-психологической точки зрения раскрыть учение святых отцов-аскетов - древних учителей подвижничества и русских оптинских и других аскетических современных писателей об особом монашеском устроении - старчестве, о его несомненных добродетелях, выяснить всю необходимость старчества в жизни монашества, значение его для окормляемых учеников и самого окормителя - старца.

Книжно копие

10,00 лв.
Радко Поптодоров
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

13,00 лв.
История на християнството
Християнството през IV-началото на ХI век разглежда въпроси, свързани с разпространението и утвърждаването на църквата на Балканския полуостров като институция в държавата. Настоящото изследване хронологически се ограничава в рамките между IV в., в чието начало чрез Никомидийския и Миланския едикти - първият от 311 г., а вторият от 313 г., християнството бива признато като култ наравно с останалите религиозни култове в римската империя, и 1018 г, през която първата негръцка балканска църква - българската, след падането на българската държава под византийска власт, бива подчинена на Константинополската патриаршия.  Промени настъпват и в статута на сръбската църква. В този некратък исторически период, обем и обхват от проблеми,  изследването е първото, което се предлага от българската историческа и църковноисторическа наука. Съдържание: Глава I. Разпространение на християнството. Отношението на държава-църква
 1. Християнството до Никомидийския и Миланския едикти
 2. Възход на християнството и упадък на езичеството
 3. Християнизиране на балканските славяни и българите
 4. Отношеинето владетел - църква и църковен предстоятел
 5. Отношението Изток-Запад и въпросът за папското главенство
 6. Константинополския вселенски патриарх и римският папа
Глава II. Eпископи и епископски центрове
 1. Поява и развитие на църковноадминистративните длъжности митрополит, архиепископ, екзарх и хорепископ
 2. Епископски катедри на Балканския полуостров от IV до началото на XI в.
Глава III. Ересите във Византия и на Балканите IV-X в.
 1. Християнсковерски и религиозно-философски условия за появата на ересите - арианство, македонианство, монофизитство и монотелитство
 2. Дуалистични ереси - павкилянство, иконоборство и богомилство

Книжно копие

14,00 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални "бисквитки", позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални "бисквитки" на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на "бисквитки".

Допълнителни "бисквитки" на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.