ОБЩИ УСЛОВИЯ

Всяко ползване на онлайн платформата www.librum.bg означава, че сте се запознали с и съгласили да използвате безусловно настоящите Общи условия.

Онлайн платформата librum.bg се администрира от фирма Интерек ЕООД.

Интерек ЕООД е дружество, регистрирано по търговския закон, вписано в Търговския регистър с БУЛСТАТ № 204515373,  със седалище и адрес на управление – гр. Видин, ул. „Христо Ботев“ № 93 и адрес за кореспонденция – гр. София 1632, Овча Купел 1, ул. „Промишлена“ 30, партер.

Наименованието Librum e запазена търговска марка, собственост на фирма Интерек ЕООД, съгласно Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, публикувана в официален бюлетин, бр. 10 от 30.10.2020 г. на Патентното ведомство.

Интерек ЕООД е собственик на електронната платформа електронната книжарница и електронния магазин www.librum.bg, на мобилното приложение Librum и на фейсбук страницата на Librum (https://www.facebook.com/Librum-102566171612517), на туитър страницата Librum, наричани за краткост в настоящия документ „онлайн платформа“, Librum или librum.bg

Интерек ЕООД е собственик на издателство „Librum” и книжарница “Librum”.

Услугите, предоставяни от Интерек ЕООД, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

ПРОДУКТИ/ПРОИЗВЕДЕНИЯ са всички книги (монографии, сборници, художествена литература) и други публикации (статии, периодични издания, бюлетини и др.), на хартиен или друг носител (USB, CD/DVD и т.н.), рекламни и информационни материали, както и други продукти, предназначени за покупко-продажба чрез онлайн книжарницата librum.bg.

ДИГИТАЛНО (ИНТЕЛЕКТУАЛНО) ПРОИЗВЕДЕНИЕ е всяка публикация (книга, монография, статия, сборник и др.), за която е предвиден онлайн достъп в платформата librum.bg.

ДИГИТАЛНО/ОНЛАЙН СЪДЪРЖАНИЕ е сборното наименование на всички дигитални ресурси, налични на librum.bg – книги, монографии, сборници, статии и други научни публикации, бюлетини, периодични издания, рекламни и информационни материали, електронни документи, аудиовизуално съдържание, рекламни, маркетингови, търговски и информационни съобщения, новини, налични на платформата librum.bg и др.

ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА –  електронен магазин, в който са налични книги, предназначени  за продажба, която дава възможност за четене онлайн (за ограничено или неограничено време) или чрез доставка на книжно копие.

ПОТРЕБИТЕЛ/ЧИТАТЕЛ е всяко лице, физическо или юридическо, което има достъп в онлайн платформата librum.bg, както и до нейното онлайн съдържание, произведения и ресурси,  въз основа на платен абонамент или безплатен достъп.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ЧИТАТЕЛЯТ:

– може да има достъп до дигиталното съдържание на онлайн платформата librum.bg – безплатен или въз основа на платен абонамент;
– разглежда/поръчва/купува от разстояние съдържание, достъпно на онлайн платформата – електронно, книжно или на друг носител;
– при вход в онлайн платформата librum.bg дава/или е дал съгласието си, че приема безусловно клаузите, посочени в общите условия на librum.bg и политиката за защита на личните данни.
– чрез регистрация в платформата създава потребителски профил, който му позволява да извършва плащания, да  дигиталното съдържание на платформата, реализиране на поръчка /равносилна на договор за покупко-продажба/, и чрез който дава право на Интерек ЕООД да администрира неговите лични данни безусловно за целите на извършваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ покупко-продажби.

АВТОР, НОСИТЕЛ НА АВТОРСКО ПРАВО Е:

– Всяко физическо и юридическо лице, което е автор на книга, статия или друго интелектуално произведение (предоставени за продажба чрез Librum.bg) или е носител на авторско право върху нея.

ПАРТНЬОРИ на Librum могат да бъдат автори, носители на авторско право, издателства, дистрибутори на книги и др.  

ПАРТНЬОРИТЕ  и АВТОРИТЕ имат право да сключват договори с фирма Интерек ЕООД за издателска дейност и покупко-продажба на предлаганото в онлайн платформата librum.bg съдържание.

ДОСТАВЧИК е всяко трето лице, с което Интерек ЕООД има сключен договор във връзка с администрирането на услугите, предоставяни от librum.bg и търговската дейност на фирмата.

Телефонът за връзка с фирма Интерек ЕООД е 0888 639 170. Разговорът ще бъде таксуван съгласно стандартния тарифен план на оператора, с който имате сключен договор към разговори с абонати на Българска телекомуникационна компания ЕАД (VIVACOM).

Електронната поща за връзка със служителите на онлайн платформата Librum е [email protected].

Интерек ЕООД забранява копирането, предоставянето, разпространяването или по какъвто и да е било друг начин предаване на цялото или част от съдържанието, налично на Librum на трети лица, в каквато и да било форма, без изричното писмено съгласие на Интерек ЕООД.

Фирма Интерек ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна актуализация: 13 септември 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02 9153 518
Email: [email protected]
Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
гр. София, пл. „Славейков“ №4 А, ет. 3, 4 и 6
тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Интернет страница: www.kzp.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Член 1 – Общи правила за ПАРТНЬОРИ И ПОТРЕБИТЕЛИ във връзка с използване на услугите на librum.bg

1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат правилата за ползване на www.librum.bg и на мобилното приложение Librum. Целта на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ е да се осигури разумно и правилно използване на платформата и нейните ресурси и да се предотвратят действия, които възпрепятстват технически и функционално работата на платформата и нейното използване и приложение.

2. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ представляват също така неразделна част от Договора за предоставяне на достъп до администриране, създаване и разпространение на дигитални произведения между Интерек ЕООД и неговите ПАРТНЬОРИ.

3. Настоящите правила уреждат отношенията между Интерек ЕООД и всяко физическо или юридическо лице (ПОТРЕБИТЕЛ или ПАРТНЬОР), което ползва услугите и продуктите налични на онлайн платформата librum.bg.

4. Ако използвате онлайн платформата librum.bg означава, че сте запознати/сте се запознали с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и сте съгласни/сте се съгласили да ги ползвате безусловно. Интерек ЕООД си запазва правото да изменя и актуализира общите условия по всяко време, ако такава промяна се налага – по своя преценка или във връзка с промяна на законодателен или административен акт. При промяна на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, тези промени стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Librum и за ПАРТНЬОРИТЕ на Интерек ЕООД. Интерек ЕООД се задължава да публикува информация за промените на сайта librum.bg.

5. Интелектуалното съдържание на онлайн платформата Librum следва да бъде използвано съгласно законите на Република България и съгласно конституционното право на всеки гражданин или юридическо лице да търси, получава и разпространява информация. Забранено е разпространяването, копирането, предаването, съхраняването или под какъвто и да е било друг начин използването на интелектуалното съдържание на платформата librum.bg без изричното писмено разрешение на ИНТЕРЕК ЕООД или на носителя на авторско право, по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права, освен ако разпространителите не са получили предварително и писмено изричното съгласие на автора/носителя на авторско право. ПОТРЕБИТЕЛЯТ на librum.bg няма право да качва информация или разпространява информация по адрес на librum.bg, която накърнява правата и доброто име на другиго, разпространява фалшиви новини, призовава към насилствена промяна на конституционното право, застрашава националната сигурност, качва и разпространява чрез librum.bg материали и съобщения, които представляват търговска тайна, както и такива, които призовават към насилие, престъпление и вражда. Забранено е използването на онлайн платформата за качване,  разпространяване, изпращане и предаване на каквито и да е произведения с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или такива, които подтикват към насилие или престъпление, или друг акт, който може да доведе до наказателна отговорност или до нарушение на закона.

6. Интерек ЕООД има правото да прекрати незабавно договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ/ПАРТНЬОРА по своя преценка или по сигнал, да блокира достъпа на КЛИЕНТА до онлайн платформата и произведенията, налични на librum.bg, ако констатира неправомерно използване на посочените в т. 5 условия или при изпълнение на забранени от закона цели и намерения, както и при неспазване на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ от страна на потребителя.

7. Librum.bg не носи отговорност при неправомерно използване на произведенията, налични на онлайн платформата, в случаите когато, без да има контрол върху ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният, без знанието и изричното съгласие на Интерек ЕООД, разпространява съдържанието на платформата на трети лица с търговска или нетърговска цел, както и при нарушаване на останалите условия, посочени в т. 5.

8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ПАРТНЬОРЪТ се задължават да пазят тайната на кореспонденцията си с librum.bg, като не разгласяват публично данните си за регистрация в онлайн платформата или друга персонална информация, засягаща потребителите на сайта, без да имат тяхното предварително съгласие. Изключение прави информацията, поискана от компетентните органи на Република България, в случай на установено нарушение на законодателството или и по реда на действащото законодателство.

9. Достъпът до съдържанието в Librum се осъществява онлайн и изисква от ЧИТАТЕЛЯ да разполага с работеща интернет връзка.  Интерек ЕООД не носи никаква отговорност ако ЧИТАТЕЛЯТ, закупил онлайн достъп за четене на книга или друго произведение, поради независещи от Интерек ЕООД причини, напр. неналичие на интернет връзка или други технически повреди по вина на ЧИТАТЕЛЯ, са попречили на ЧИТАТЕЛЯ да създаде потребителския си профил или да се впише във вече съществуващ профил, и да използва пълноценно закупения от него онлайн достъп или абонамент, наличен на платформата Librum.

10. Всички услуги и продукти, предлагани от Librum, са достъпни за всички физически и юридически лица, навършили пълнолетие. Ако ЧИТАТЕЛЯТ на онлайн съдържанието, достъпно на Librum е непълнолетно лице, родителят/настойникът определя дали последноно е подходящо за непълнолетни лица и е носител на отговорност.

11. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право по всяко време и когато пожелае да прекрати ползването на услугите на Librum. При прекратяване на действието на абонамента, потребителският профил и паролата на ПОТРЕБИТЕЛЯ се заличават. Прекратяването се извършва, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати писмено съобщение на librum.bg по имейл [email protected] или уведоми служителите на администратора на платформата за исканата промяна на телефон 0888639 170.

12. Интерек ЕООД има право да публикува рекламни и търговски съобщения за онлайн съдържанието, продуктите или услугите предлагани от онлайн платформата librum.bg или от партньори на Интерек ЕООД за определен период.

13. Интерек ЕООД си запазва правото да премахва мнения, коментари, съобщения и постове, публикувани в онлайн платформата librum.bg или в социалните медии, собственост на Librum, чието съдържание е заплашително, порнографско, подвеждащо, подтикващо към насилие и престъпление, или с неподходящ речник, или застрашаващо свободната конкуренция.

14. Librum има създадени профили във Фейсбук и Twitter. С настоящите общи условия, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че ако използват тези социални мрежи за покупка на книги от librum.bg техните данни (като име, фамилия, адрес, държава, имейл адрес, дата на раждане, снимка на профила, потребителски идентификатори на техни приятели и списъци с приятели), с които са регистрирани във Фейсбук или Туитър автоматично се предоставят за администриране от Интерек ЕООД, чрез платформата Librum.  Това администриране се явява необходимост единствено за целите на продажбата. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да оттегли това съгласие по всяко време, като изпрати имейл на [email protected]

15. Librum.bg осигурява неограничен онлайн достъп до някои от книгите, качени в платформата. Интерек ЕООД си запазва правото, в случай на причинени материални щети, фалит на дейността, да ограничи достъпа до тези книги за читателите, които са заплатили за него. В този случай може да се договори изпращане на копие в PDF формат, но само след изричното съгласие на носителя на авторското право.

Член 2 –  Достъп за ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Онлайн платформата librum.bg осигурява на ПОТРЕБИТЕЛЯ както безплатен, така и платен достъп до голяма част от своите книги и други публикации след регистрация и създаване на потребителски профил. Достъпът се предлага въз основа на предплатен абонаментен достъп до множество материали, попадащи в категория „Библиотека“ или „материали с абонаментен достъп“, както и предплатен неограничен онлайн достъп  до една или повече книги.

1. ЧИТАТЕЛИТЕ, които желаят да създадат свой потребителски профил се задължават да предоставят вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма.

2. ЧИТАТЕЛИТЕ се задължават да внасят при необходимост нужните промени в регистрационната форма с оглед на тяхната вярност, коректност, изчерпателност и актуалност.

4. След извършване на процеса на регистрация, КЛИЕНТЪТ получава посочените потребителско име и парола за достъп до услугите на librum.bg.  

5. За да направи поръчка или плати абонамент, ЧИТАТЕЛЯТ следва да завърши регистрацията си в профила, създаден за него от Интерек ЕООД – като предостави данни за връзка, адрес, телефон, имейл, данни от кредитни/дебитни карти или друго платежно средство, необходимо за осъществяването на плащането.

6. При загуба/забравяне на паролата ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска възстановяване. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи автоматично съобщение, съдържащо връзка за възстановяване. Интерек ЕООД не носи никаква отговорност за щети и загуби от какъвто и да е характер, възникнали поради загуба/забравяне на паролата или при предоставяне на неверни данни за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7. ЧИТАТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършва с неговите потребителско име и парола.

8. ЧИТАТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно Интерек ЕООД при всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола или във връзка с всяко друго нарушаване на сигурността на функционирането на онлайн платформата.

9. ЧИТАТЕЛЯТ може да чете онлайн книги или друго дигитално съдържание само от един компютър, таблет или телефон. Поради съображения за сигурност, едновременният достъпът до профила на читателя от две или повече устройства е ограничен.

10. Интерек ЕООД има право да осъществява директна връзка с ПОТРЕБИТЕЛЯ или на посочените контакти на ПОТРЕБИТЕЛЯ в процеса на регистрация, във връзка с всякакви въпроси, свързани с администрирането на профила на ПОТРЕБИТЕЛЯ в онлайн платформата, покупко-продажбата и доставката на продукти.

11. В процеса на регистрация в платформата librum.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че може да получава търговски съобщения.

12. Периодът на ползване на предплатения абонаментен достъп за четене на съдържание в Librum започва да тече в момента на обработка на плащането от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава автоматично съобщение на посочения от него електронен адрес за кореспонденция за направеното плащане и активиране на услугата, както и фактура за извършеното плащане. Интерек ЕООД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни по време на регистрацията (напр. грешен телефонен номер, имейл адрес и др.).

13. След изтичане на периода на платения абонамент, за който ЧИТАТЕЛЯТ е заплатил, достъпът до платеното от него онлайн съдържание за четене се прекратява автоматично, освен случаите, в които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заявил автоматично подновяване на услугата.

14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може автоматично да поднови избрания от него абонамент за четене на книгите през своя потребителски профил в Librum. Интерек ЕООД си запазва правото да не поднови избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ абонамент в случаите, когато последният е предоставил невалидни данни за плащане. 

15. Платформата Librum предоставя възможност за онлайн достъп за четене на книги, публикации и друго дигитално съдържание. На този етап офлайн достъп до книгите, за които е закупен онлайн достъп за четене или абонаментен план не е наличен. За ПОТРЕБИТЕЛЯ се осигурява достъп до закупеното съдържание единствено онлайн, при налична интернет връзка и след заплащане на достъпа. Интерек ЕООД не носи отговорност за случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да осъществи достъп до книгите или друго дигитално съдържание, за което е заплатил предварително онлайн достъп, когато това се дължи  на технически причини, независещи от Librum – напр. липса на интернет връзка или друг технически проблем, възпрепястващ достъпа до Librum и настъпил по вина на Потребителя.

15. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, или е нарушил Общите условия, с които предварително се е съгласил, Интерек ЕООД има право да закрие и/или изтрие профила му, създаден в онлайн платформата и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, предоставяни от онлайн платформата.

Член 3 – Договор за продажба с ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ на онлайн платформата librum.bg има право да закупи неограничен брой услуги – абонаментен достъп за 1 месесц или неограничен онлайн достъп за четене, книга, продукт, които предоставят тази възможност.

2. Librum ще потвърди на ПОТРЕБИТЕЛЯ направената от него поръчка чрез изпращане на автоматично съобщение на посочените от него данни за контакт, с което потвърждава и поема ангажимент за изпълнението на поръчката.  

3. Интерек ЕООД запазва правото си да не изпълни поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ по обективни причини, които не позволяват финализирането й, напр.  изчерпани количества или други обстоятелства (предоставени неточни данни, вкл. адрес за доставка, контактна информация и др.). Интерек ЕООД се задължава да уведоми ЧИТАТЕЛЯ при невъзможност поръчката да бъде изпълнена и при подобни обстоятелства да върне сумата за направената покупка, ако е платена/получена предварително в сметката на Интерек ЕООД.

4. Интерек ЕООД не сключва договор за покупко-продажба с ПОТРЕБИТЕЛЯ на платформата librum.bg. Настоящите общи условия заместват договора за покупко-продажба. При вече направена поръчка за доставка по телефон, социални медии, по имейл чрез платформата librum.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е приел и се е съгласил с настоящите общи условия и обстоятелствата, посочени в тях.  Договорът за покупко-продажба започва да важи в момента на уведомяването на ПОТРЕБИТЕЛЯ за направената поръчка.

5. Librum.bg не е страна по договора за покупко-продажба при направена поръчка директно към партньор на Интерек ЕООД.

Член 4 – Цени и начин на плащане за ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ на Librum

1. Всички цени на продукти и услуги, налични в Librum, са в български лева, включват ДДС и всички изисквани от закона данъци и такси.

2. Интелектуалните произведения, които са предназначени за онлайн четене, се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ за ограничено и неограничено време.  За повечето книги ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска книгата да му бъде доставена като принтирано копие, което се подвързва под формата на книга. Интерек ЕООД има право да води отчетност за всеки закупен от ПОТРЕБИТЕЛЯ продукт или услуга и да наблюдава реализираната печалба. 

4. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да закупи абонаментен достъп до повече от една книга за 24 часа, който отключва цялото налично съдържание в категория „материали с абонаментен достъп“.  Тази сума включва всички данъци и такси, съгласно националното законодателство.

5. Интерек ЕООД има право да прави промени на обявените цени на услугите и на продуктите, които предлага – по всяко време и без предупреждение. Потребителят следва да заплати цената, която е била посочена на платформата по време на създаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от променената настояща. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, librum.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, но има задължението да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

6. КЛИЕНТЪТ има право да променя избора за покупка на предпочетените от него произведения, преди завършване на поръчката.

7. Плащанията се извършват по следните начини – „плащане с карта“ чрез виртуален ПОС терминал на STRIPE (за абонаментни плащания), плащане с „карта“ чрез виртуален ПОС терминал на STRIPE, както и „плащане при доставка“ с куриер или „наложен платеж“.

8. Цените за продуктите, налични на Librum не включват разходите за доставка на продукта с куриер или по пощата, както и банковите такси. Банковите такси се начисляват при извършване на покупката.

9. Ако потребителят е избрал вариант „плащане при доставка“, тогава плащането се извършва с „наложен платеж“ на куриера, предал доставката от името на фирма „Спиди“ за София-град и страната, или в офис на „Спиди“.  За пратки в чужбина опцията „наложен платеж“ не е приложима. В тези случаи КЛИЕНТЪТ трябва да се свърже с Librum на посочените телефони/имейл за контакт, за да се уточни стойността на доставката и начините за заплащането й. 

10. Ако КЛИЕНТЪТ е избрал вариант за „плащане онлайн“ или „плащане чрез банков превод“, Интерек ЕООД не носи отговорност за таксите, комисионните и други допълнителни плащания,  които банката на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да му изиска при осъществяване на транзакцията, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, която е издала картата на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Плащанията, които се извършват през Stripe и PayPal се приемат за международни плащания. Таксите, които Librum начислява при избор на един от тези ПОС терминали, се калкулират преди да се осъществи плащането и са видими в количката на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Възможно при такъв тип транзакции да бъдат начислени допълнителни такси от страна на банката на купувача, съгласно нейните правила за работа с карти и картови транзакции. Такъв тип разходи, както и разходи, свързани с всички други международни плащания, вкл. превалутиране, са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Интерек ЕООД не носи отговорност за такъв тип разходи и препоръчва на купувача, преди да реализира поръчката, да направи справка при своята банка за таксите, които могат да бъдат начислени при онлайн плащането или по банков път, вкл. за валутните курсове. Услугата, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил, се извършва след получаване на потвърждение за осъщественото плащане.

11. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да закупи абонаментен достъп до дигитални продукти и едновременно с това книга, която желае да получи на място, чрез куриер, плащането е възможно единствено с карта чрез платежния инструмент STRIPE. При тези случаи методът за плащане чрез „наложен платеж“ се деактивира. Сайтът Librum.bg не предлага опция за наложен платеж ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал да закупи едновременно и двете опции в рамките на една поръчка. В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да закупи книжно копие с наложен платеж му се препоръчва да направи две отделни поръчки –  за абонаментен достъп и отделно за книжно копие.  

12. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е злоупотребил с правата си или с правата на трето лице, Интерек ЕООД запазва правото си да ограничи достъпа му до създадения от него профил или до платежните методи за реализиране на определена поръчка. КЛИЕНТЪТ има право, ако пожелае, да бъде информиран от Интерек ЕООД за причините, които са довели до това ограничение. Интерек ЕООД не носи отговорност за нанесените вреди, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претърпи в резултат от това действие.

13. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил покупка, която е отчетена като неуспешна или за нея не е получено плащане, Интерек ЕООД си запазва правото си да ограничи достъпа на ПОРЕБИТЕЛЯ до създадения от него профил. КЛИЕНТЪТ има право, ако пожелае, да бъде информиран от Интерек ЕООД за причинет, които са довели до това ограничение. Интерек ЕООД не носи отговорност за нанесените вреди, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претърпи в резултат на това действие.

Член 5 – Доставки и цени на доставки за книги/продукти на Librum

1. За доставка в София-град и в страната, Интерек ЕООД работи с куриерска фирма „Спиди“. За доставка  в чужбина, фирма Интерек ЕООД работи с БУЛПОСТ.

2.  Доставката на книги, поръчани от Librum, може да отнеме между 3 (работни) и 10 (работни) дни, в зависимост от наличностите и населеното място, посочено от ЧИТАТЕЛЯ за доставка. При поръчване на ксерокопие чрез опцията „отпечатване в книжен формат“ доставката може да отнеме между 10 и 20 работни дни. Интерек ЕООД се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ името на куриерската фирма и регистрационен номер/номер за проследяване на пратката. Интерек ЕООД не носи отговорност, ако пратката не бъде доставена в срок или изгубена по вина на куриерската фирма. 

3. Тарифите за доставка на пратки в България и в чужбина се визуализират при завършване на поръчката.

4. При оществяване на поръчка с доставка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен адрес за предоставяне на доставката – до офис на „Спиди“ или до адрес на получателя, имена на получател, имейл и телефонен номер. Интерек ЕООД не носи отговорност в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил неверен или неточен адрес за доставка, имейл или телефон за връзка.

Член 6 – Политика за рекламация, връщане и замяна на продукти, възстановяване на цени

1. Всеки КЛИЕНТ има право да се откаже от един, повече или всички поръчани продукти (екземпляр на хартия) в срок до 14 дни от получаване на продуктите или да анулира поръчка, която още не е доставена.

2. Интерек ЕООД възстановява сумата на ПОТРЕБИТЕЛЯ само за доставени книги или други продукти на хартиен или друг носител, чиято цялост не е нарушена по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Сумата, заплатена вече от ПОТРЕБИТЕЛЯ подлежи на възстановяване, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ констатира дефекти или недостатъци, които пречат на смисловото възприемане на текста (само за книжните издания). При констатация на дефектeн продукт при получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, librum.bg се ангажира той да бъде подменен с нов. Ако този продукт не е наличен, сумата подлежи на възстановяване.

3. При забавяне на доставката по вина на Интерек ЕООД, или при възникнал технически проблем, който възпрепятства нормалното функциониране на платформата, отново по вина на Интерек ЕООД, дружеството възстановява платената от потребителя сума, като поема за своя сметка всички банкови такси и други дължими суми, свързани с обработването на плащането. Ако забавянето на доставката или техническият проблем не са по вина на Интерек ЕООД,  Интерек ЕООД не носи отговорност за настъпилия проблем и в тези случаи не дължи възстановяване на сумата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4. Възстановяването на сумите се извършва по банков път, на посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ банкова сметка или на картата, с която е извършено плащането. 

5. За анулиране на поръчката и възстановяване на сумата (в случаите, когато транзакцията вече е извършена от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ), ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да предостави на Интерек ЕООД в писмен вид на имейл [email protected] следните данни:

– Номер, наименование на продукта

– Име на клиента

– Телефон и имейл за връзка

– IBAN

– Титуляр на сметка

– Касовият бон, получен от клиента по електронен път.

6. Транспортните разходи за връщане на продукти, закупени чрез онлайн платформата, са за сметка на Интерек ЕООД

7. Librum предоставя незабавно онлайн достъп до желаното от Вас съдържание. Съгласно нашите Общи условия, това означава че Вие се отказвате от правото си на отказ от поръчката. В противен случай ние отваряме врата за недобросъвестно ползване, крайният резултат от което ще бъде лишаването на нашите автори от подкрепата, която им оказваме посредством този модел на предлагане.

8. Потребителят има право да прави рекламация, както и да дава оценка за всяко дигитално произведение, като изпрати имейл на [email protected].

9. Интерек ЕООД си запазва правото да реализира анкета сред КЛИЕНТИТЕ относно качеството на предоставяните услуги чрез платформата librum.bg. Анкетата може да бъде изпратена по електронната поща на Потребителя или да бъде достъпна на онлайн платформата.

Член 7 – Права, отстъпване на права, прекратяване, достъп, права и задължения, заплащане на АВТОРИТЕ

Права и отстъпване на права

1. Интерек ЕООД продава интелектуално съдържание чрез Librum след получаване на писмено съгласие от автора на произведението или на носителя на авторско право за неговото разпространение. Произведенията могат да бъдат приемани от Интерек както от посредници, които са носители на авторското право, така и директно от автора на произведението с цел физическа или онлайн продажба.

2. АВТОРЪТ или носителят на авторско право отстъпва на Интерек ЕООД правото да ползва създаденото от него произведение за осъществяване на физическа или онлайн продажба и разпространение срещу определено възнаграждение, като условията за покупко-продажба се договарят предварително писмено между двете страни.

3. В случаите, когато произведението е издадено по желание на Интерек ЕООД и с финансови ресурси на издателство Librum и Интерек ЕООД, АВТОРЪТ отстъпва изключителното право върху това произведение на Интерек ЕООД за ограничен период от време, като Интерек ЕООД запазва това свое изключително право за разпространение на произведението за период, предварително договорен с АВТОРА, на територията на България и извън нея. Отстъпването на изключително право се извършва изрично и писмено между страните. Ако това условие не е изпълнено, то в тези случаи АВТОРЪТ или носителят на авторско право е отстъпил неизключително право на Интерек ЕООД за използване на произведението. Сумите, които Интерек ЕООД дължи на автора или на носителя на авторско право за предоставяне на изключително авторско право, се договарят предварително между страните.

4. ИНТЕРЕК ЕООД запазва своето право да продава произведението, предоставено от АВТОРА или на носителя на авторско право както в България, така и извън нея, въз основа на условията, посочени в предварително сключеният договор между двете страни.

5. При сключване на договор за създаване, разпространение и продажба на произведение, което е обект на авторското право, всеки АВТОР се съгласява да предостави на фирма Интерек ЕООД пълни права да копира, разпространява и продава предоставеното от него произведение срещу съответното заплащане, договорено между него и Интерек ЕООД.

6. Интерек ЕООД запазва своето право да:

– копира и съхранява произведението, предоставено от АВТОРА на един или повече компютри;
– преформатира, конвертира, кодира и декодира предоставеното съдържание във формат за електронни или аудио книги.  
– Librum.bg няма право да променя съдържанието на произведението, предоставено от АВТОРА или от носителя на авторско право, както и части от него, освен ако това не се е случило по технически причини, в рамките на прехвърлянето в определен за четене формат.
– АВТОРЪТ или носителят на авторско право предоставят пълното право на Librum да демонстрира, промотира, разпространява или продава цялото или частично произведението, срещу заплащането, договорено допълнително между двете страни, на ПОТРЕБИТЕЛИ на онлайн платформата Librum.bg и социалните мрежи на Librum.
– АВТОРЪТ дава правото на Librum.bg да предоставя на своите ЧИТАТЕЛИ достъп до произведението, предоставено за разпространение онлайн или на хартиен носител, срещу заплащането и условията, договорени предварително между двете страни.
– АВТОРЪТ дава безвъзмездно правото на Интерек ЕООД да подбира различни средства, съобщения, послания и да осъществява по собствена преценка рекламни и комуникационни кампании, чрез използване на комуникационни канали, избрани от Librum, необходими за рекламиране и промотиране на произведението, чийто носител на авторско право е.
– АВТОРЪТ, който издава книга чрез издателство Librum дава пълното право на  Интерек ЕООД да разпространява произведението на ЧИТАТЕЛИ, книжарници, дистрибутори, партньори и други независими страни, срещу заплащане, договорено предварително между двете страни.

– с цел защита на авторското право, книгите,  за които предоставяме онлайн достъп, са защитени от нерегламентирано копиране, принтиране и разпространение от трети страни. Librum осигурява онлайн достъп до всяко произведение след извършена регистрация и създаден потребителски профил и въз основа на предплатен абонаментен достъп до едно или повече произведения, налични на платформата. Интерек ЕООД съхранява и предпазва онлайн произведението, предоставено от АВТОРА или от носителя на авторскто право от злоупотреби, кражби, сваляне, принтиране, копиране и онлайн разпространение от трети страни, като осигурява специална дигитална защита за всяко качено произведение на платформата Librum.bg – HTML5 канвас- базирана визуализация. Това е технологичен слой, трансформиращ страниците от книгите в “платна”, преди те да достигнат до ползвателя на онлайн достъпа. Самият процес е криптиран, а “платната” са де факто изображения, които не позволяват изтегляне, печат, търсене и селектиране. Това се прави с цел защита от изтегляне, което, ако съществува,  би улеснило сглабянето на PDF от тези изображения. Търсенето и селектирането също не са възможни, тъй като това би дало възможност на специализиран софтуер да използва това удобство за потребителите и да извлече целият текст. От своя страна, визуализацията на тези платна поставя маркер с потребителското име и мейл адреса на потребителя, така че при неблагоприятно изтичане на интелектуална собственост, да можем да предоставим на компетентните органи подходяща информация за идентифициране на нарушителя.

– При предварителна писмена уговорка с АВТОРА или с носителя на авторско право, librum.bg може да предостави опция за продаване, изтегляне и четене на произведенията офлайн, с използване на парола, като в тези случаи книгата е защитена от принтиране и копиране, но не и от разпространение. Тази опция улесняна читателя, тъй като позволява четене, без да е необходим онлайн достъп, както и възможност за селектиране и търсене в съдържанието.  В тези случаи, Интерек ЕООД не носи отговорност ако лицето, закупило книгата, я предостави на трети страни.

Прекратяване 

7. Условията, описани в този документ са валидни до момента на прекратяването им. Интерек ЕООД си запазва правото да прекрати или ограничи достъпа на АВТОРА до платформата Librum по всяко време и по собствена преценка, като уведомява АВТОРА за решението и причината за прекратяването. АВТОРЪТ има право да прекрати договорените си отношения с едномесечно предизвестие, като уведомява Интерек ЕООД за това свое решение писмено. В случай на прекратяване на отношенията от едната или другата страна Интерек ЕООД се задължава да премахне всички произведения на АВТОРА, качени на онлайн платформата Librum в срок до 40 дни след прекратяване на договорените отношения между страните. Интерек ЕООД се задължава да изтрие/унищожи всички произведения, принадлежащи на АВТОРА, които се съхраняват на компютри и други дигитални носители от Интерек ЕООД. Ако по време на или след прекратяване на договора АВТОРЪТ установи, че произведението му се разпространява от трети страни, Интерек ЕООД не носи отговорност за това действие, но се задължава да не продава и да предпазва съхраняваните от него (ако такива са останали след уговорка с АВТОРА) дигитални и хартиени произведения от кражби и злоупотреби, нелегално копиране, разпространение и продажба чрез трети страни.

Управление на авторов потребителски профил 

Права и задължения на АВТОРА и на ИНТЕРЕК ЕООД

8. Онлайн платформата Librum.bg осигурява на авторите собствен потребителски профил в рамките на платформата librum.bg, който му осигурява възможност за качване и сваляне на книги и други интелектуални произведения, за редакция на всеки продукт, както и за проследяване на поръчките и реализираната за АВТОРА печалба. АВТОРЪТ получава достъп до потребителския си профил след регистрация в платформата и подписване на договора с Интерек ЕООД, след което му се делегират допълнителни права за управление на панела. 

9. АВТОРЪТ се задължава да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация по време на регистрация, която е необходима за осигуряване на достъп до поребителския профил.

10. Интерек осигурява неограниечн онлайн достъп до всяка книга на автора-

11. Ако АВТОРЪТ желае да качи и управлява повече от 20 книги чрез платформата Librum, се задължава да заплаща на Интерек ЕООД месечен абонамент. Месечният абонамент представлява един минимум, който покрива разходите за съхранението и предоставянето на съдържанието, предоставено от автора или носителя на авторско право.

12. Интерек ЕООД притежава правото да продава произведенията на АВТОРА чрез виртуален ПОС терминал или чрез доставка с куриер.

13. АВТОРЪТ има право да получава дължимите от страна на Интерек ЕООД генерирани приходи чрез платформата librum.bg.

14. Интерек ЕООД се задължава да изплаща на автора генерираната от онлайн продажбите печалба, но само когато последната достигне и/или е надхвърлила стойността от 50 лв. Плащането се извършва по банков път, чрез подписване на приемо-предавателен протокол и представен платежен документ, съобразно българското законодателство.

15. Интерек ЕООД не носи отговорност ако АВТОРЪТ установи, че произведението, което е предоставено за продажба чрез онлайн платформата Librum, по силата на сключен между ПАРТНЬОРА и ИНТЕРЕК ЕООД договор, се използва, разпространява или продава от други лица, без знанието и оторизираното съгласие за това разпространение от страна на Интерек ЕООД или на АВТОРА. Въпреки това, Интерек ЕООД осигурява всички възможни средства за защита на произведението от кражба, нелегално разпространение и продажба от трети лица, посочени в чл. 7, ал.6, докато последното е налично на онлайн платформата Librum.

16. Интерек ЕОД не носи отговорност ако бъде констатирано неправомерно използване на посочените в чл. 1, ал. 5 условия или при изпълнение на забранени от закона цели и намерения, както и при неспазване на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ от страна на АВТОРА.

17. При загуба/забравяне на паролата за достъп до и при поискване за нейното възстановяване, АВТОРЪТ ще получи нова парола на посочената от него електронна поща. Интерек ЕООД не носи никаква отговорност за щети и загуби от какъвто и да е било характер, възникнали поради загуба/забравяне на паролата.

18. АВТОРЪТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпа до които се извършва с неговите потребителско име и парола.

19. АВТОРЪТ се съгласява да уведоми незабавно Интерек ЕООД при всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола или във връзка с всяко друго нарушаване на сигурността на функционирането на онлайн платформата.

20. АВТОРЪТ има право да променя, качва, сваля и разпространява единствено собствени произведения (чиито носител на авторско право е или има сключен договор за разпространение) в потребителския си профил.

21. В момента на получаване на потребителски профил, АВТОРЪТ вече е дал съгласието си, че може да получава търговски съобщения.

22. АВТОРЪТ има право от отказ да получава търговски съобщения, като за целта следва да се свърже с librum.bg.

Цени, плащания, промоции и други финансови въпроси

23. Ако възнамерява да продава своите произведения чрез платформата Librum, всеки АВТОР се задължава да предостави на Интерек ЕООД цена на своята книга (на хартиен носител или като онлайн достъп) или друго интелектуално произведение, както и цена за достъп до всички негови произведения. Тази цена трябва да включва ДДС и всички дължими данъци и такси, съгласно националното законодателство. Интерек ЕООД има право да променя тази цена, но само след като е уведомил АВТОРА за това си намерение.

24. Онлайн платформата Librum предлага вариант за управление на потребителския профил на автора, чрез който на автора се дава възможност за управление на онлайн продажбите.  Чрез него всеки АВТОР може да наблюдава своите продажби в реално време, да качва и сваля произведения в сайта и да определя или променя цените за своите книги или други интелектуални произведения.

25. Интерек ЕООД дължи процент на автора за всяка продадена книга или онлайн достъп до една или повече книги на АВТОРА. Процентът предварително се договаря писмено с договор, сключен между автора и Интерек ЕООД.

26. Книги, които са финансирани и издадени от издателство Librum дават право на Интерек ЕООД да стане носител на изключителното право върху тяхната продажба (на хартиен носител или като абонаментен достъп) за определен период от време, като това условие подлежи на допълнително споразумение между АВТОРА и Интерек ЕООД, съгласно чл. 7 от настоящите Общи условия.

27. Интерек ЕООД извършва всички плащания на посочена от АВТОРА банкова сметка, като уведомява АВТОРА за направеното плащане. Всички плащания към АВТОРА се осъществяват като Интерек ЕООД приспада дължимото ДДС. Интерек ЕООД не носи отговорност, ако АВТОРЪТ не плати дължимите от негова страна данъци, съгласно българското законодателство. Интерек ЕООД не дължи, при никакви обстоятелства, допълнителни суми на АВТОРА, ако последният е заобиколил или не е платил изискуемите от закона  данъци/такси, съгласно приложимото законодателство, по отношение на сделките между Интерек ЕООД и АВТОРА, освен ако това не е изрично посочено в договора, сключен между двете страни.

Член 8 – ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. ЧИТАТЕЛЯТ И АВТОРЪТ се съгласяват, че предоставените от тях лични/фирмени или други данни могат да бъдат използвани от Интерек ЕООД и от онлайн платформата librum.bg за следните цели:

– поддържане на акаунта и потребителския профил –  включително при получаване на автоматичен отговор за регистрация и поръчка, изпращане на поръчки, осъществяване на поръчани услуги, обработка на плащане, фактуриране, разрешаване на спорове във връзка с поръчаните услуги/доставки, разглеждане на искания и жалби и др.

– изпращане/получаване на търговски, маркетингови и рекламни съобщения, провеждане на анкети и други пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и на поведението на потребителите във връзка с използване на услугите на сайта, изпращане на новини, статии, периодични уведомления по имейл, публикации, бюлетин и друга информация до потребителите.

– ИНТЕРЕК ЕООД има неограничен достъп до цялото дигитално/печатно съдържание, собственост на АВТОР или носител на авторско право. След получаване на съгласието на автора или на носителя на авторско право, ИНТЕРЕК ЕООД има право да търгува и популяризира съдържанието, налично на librum.bg. Интерек ЕООД има правото да използва, променя, възпроизвежда, публикува, предава и разпространява предоставената от АВТОРИТЕ или носителите на авторско право информация,  която популяризира интелектуалните им произведения с търговска и рекламна цел. АВТОРИТЕ изрично се съгласяват да предоставят на Интерек ЕООД правото да интерпретира, обработва за целите на продажбата идеите, концепциите или ноу-хауто, необходими за реклама на всеки един интелектуален продукт за целите на продажбата. Такъв тип информация не се счита за поверителна, доколкото това е позволено от действащото законодателство.
– при предоставяне на данни за регистриране на потребителски профил и при осъществяване на покупко-продажба, ЧИТАТЕЛЯТ и АВТОРЪТ дават съгласието си представители на Интерек ЕООД и на трети лица (търговци, доставчици, партньори на Интерек ЕООД и други заинтересовани лица) да се свързват с тях във връзка с използването или управлението на услугите, предоставяни чрез платформата librum.bg.
– личните данни на потребителите на librum.bg не се отстъпват на трети лица.
– потребителите на librum.bg имат възможност по всяко време да изразят писмено възражение личните им данни да бъдат обработвани от Интерек ЕООД. Те могат да предявят претенция и да оттеглят съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от Интерек ЕООД, като изпратят e-mail, свързан с конкретната ситуация, на имейл [email protected]
–  Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.

Член 9 – Авторски права

1. Всяко произведение на литературата, изкуството и науката по смисъла на чл. 3. от Закона за авторското право и сродните му права, качено на или създадено за разпространение чрез платформата librum.bg е обект на авторското право.

2. Librum.bg дава право на потребителите на платформата www.librum.bg да ползват онлайн съдържанието на librum.bg за свои цели, без да предоставят достъп до него на трети лица и единствено за лични нужди с нетърговска цел. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да ползват съдържанието на librum.bg при условие, че не нарушават авторските права на Интерек ЕООД, на издателство Librum и на платформата librum.bg, както и на ПАРТНЬОРИТЕ/АВТОРИТЕ, които продават произведения чрез онлайн платформата. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да копират, разпространяват публично, предоставят на трети лица или раздават за търговска или обществена дейност произведенията и дигиталното съдържание, налични на librum.bg. Интерек ЕООД си запазва правото да ограничи профила на ПОТРЕБИТЕЛЯ и достъпа му до Librum.bg ако забележи подобна нередност.

3. Интерек ЕООД е носител на всички права върху платформата www.librum.bg, напр. текст, графики, лога, бутони, аудио съдържание, данни, видео съдържание и всички документи и копия, защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуалната собственост, включително търговската тайна.

4. Книгите с абонаментен достъп  в Librum са предназначени за  студенти в хуманитарни специалности и цели да улесни подготовката им за изпити в съответната виртуална среда. Това е иновативен продукт, който цели да подпомогне студентите, особено в кризисни ситуации, когато последните нямат достъп до литературата, от която се нуждаят за подготовка. Разбира се, от нея могат да се възползват всички, които имат интерес към хуманитарните науки. Ако забележите, че е качена ваша или на ваш роднина книга в материалите с абонаментен достъп  Librum, това означава, че не сме намерили Вашите контакти. В тези случаи молим да се свържете с нас, за да договорим условията относно предоставянето и уговарянето на авторското право за ползване.

5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на librum.bg носят гражданска, наказателна или административнонаказателна отговорност ако се констатира нарушение на авторските права от тях, съгласно разпоредбите на ЗАПСП и Наказателния кодекс на Република България.

Член 10 – Политика за решаване на спорове

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ директно към търговеца, но не е бил решен между тях, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/ https://kzp.bg/.
Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.
Потребителите имат две възможности:
– Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) /http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
– Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login
За всички неуредени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Член 11 – Програма  за лоялност

1. При всеки платен абонамент и при всяка реализирана поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава бонус точки за всеки един лев от завършена такава.
2. При натрупване на определен брой бонус точки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава един лев отстъпка от следваща поръчка, които той решава как да изразходва.
3. Отстъпката от бонус точките е отгоре на други промоции или бонуси по програмата за лоялност. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава бонус точки включително от поръчките, за които е употребил своите бонус точки.
4. Librum може да дава по свое усмотрение допълнителни бонус точки на своите редовни клиенти.
5. С бонус точки може да се покрие определен процент от следваща поръчка.
6. При рекламация, бонус точките, използвани за отстъпка, не се възстановяват.
7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, при ползване на правото си на връщане, да приеме оферта от Librum неговият профил да бъде захранен с бонус точки.
8. Бонус точките имат минимална валидност от три месеца и максимална такава от три години. Либрум си запазва правото по всяко време да променя валидността на бонус точките, в гореспоменатите рамки.
9. Либрум си запазва правото по всяко време да променя максималния процент отстъпка от следваща поръчка, който може да се получи срещу бонус точки. Той може да бъде от между един процент и десет процента.
10. Либрум си запазва правото по всяко време да променя съотношенията при трупането и осребряването на бонус точки. Базата на изчисление е константна – един лев.

Последна актуализация: 13 септември 2021 г

Количка0
Вашата количка е празна
Продължете пазаруването
Търсене
×
Изберете код за отстъпка
Как да отгледаме децата си като зрели личности
БЕСТСЕЛЪР НА НЮ ЙОРК ТАЙМС

Как да отгледаме децата си като зрели личности

Знаем ли каква трябва да бъде целта на родителското възпитание? Не трябва ли да бъде отглеждането на самостоятелни зрели личности? Литкот-Хеймс предлага алтернативни практически стратегии, които подчертават значението на това да се позволи на децата да правят свои собствени грешки и да развият устойчивост, находчивост и вътрешна решителност, необходими за успеха в живата им като възрастни.

ПРОМО КОД: LYTHCOTT-HAIMS400

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални „бисквитки“, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални „бисквитки“ на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на „бисквитки“.

Допълнителни „бисквитки“ на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.