Цена
8 лв.25 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
истинското лидерство Джон К. Максуел
Lorem Ipsum

Книжно копие

13,00 лв.
Книгата е посветена на теоретичната и терапевтична рамка, на специфичните нарушения в артикулацията, фонемиката и фонологията на българския език. Представени са конкретни терапевтични стратегии и етапи на:
 • логопедичната интервенция при артикулационни нарушения;
 • артикулационната и акустичната характеристикана нормативните фонеми;
 • видовете неправилна артикулация;
 • методите за постановка, автоматизация и диференциация на нарушените звукове.
Ръководството предлага конкретен лингвистичен материал и логопедични упражнения за преодоляване на нарушената артикулация. Практическото ръководство е полезно за клиничната работа на логопеди и представлява интерес за всички, които се интересуват от правилната реч на децата.

Книжно копие

24,60 лв.
за ораторското изкуство
Сборникът "За ораторското изкуство" има характер на христоматия.
 • Насочен е към всички, които се интересуват от изкуството на живото слово и имат желание да постигнат високо ораторско майсторство.

Книжно копие

14,00 лв.
стратегически комуникации
В книгата:
 • Дефинират се същността на интерактивните стратегически комуникации, архитектури и технологии, тенденциите за развитие на мрежовите стратегии, проблемите при трансфер на съдържание и подходите за интегриране на новите медии в платформите по управление на знание.
 • Разглеждат се особеностите, принципите и моделите на стратегически комуникации и обвързаността им с интерактивните компютърни технологи.
 • Анализират се типични проблеми, породени от несъвършените методи за откриване, извличане, обработка и предаване на знание и информация в съвременните мрежи.
 • Дискутират се основните проблеми, свързани с развитието, популяризирането и внедряването в практиката на интерактивните мудии, мобилни приложения и социални мрежи.

Отстъпка

Книжно копие

16,00 лв.
Реторика и комуникации
Как да печелим дебати. Аргументация. Комуникация и грешки: прагматико-диалектически перспективи. Едно демократично общество може да постигне своите цели посредством постоянни обсъждания и вземане на колективни решения, чиято цел е социалната полза и справедливост. Главният инструмент в този процес са дебатите и умението те да бъдат водени правилно, т.е в унисон с истината. В настоящата монография аргументацията се разглежда като интерактивна структура, състояща се от речеви актове, чиято цел е да решат конфликта в нечия полза. Книгата се състои от две части:
 • Първа част е посветена на прагматическия анализ от позициите на теорията на речевите актове.
 • Втора част показва десет основни правила за водене на дискусия и типовете нарушения на нормативните предпоставки.
Изследването е предназначено за логици, езиковеди, философи, реторици, юристи, политици и за всички, които се интересуват от теория на аргументацията.

Книжно копие

19,50 лв.
презентация
Ако искате да научите като презентатор:
 • как да изготвите сценарии за различни презентации;
 • как да направите слайдовете информативни и интересни;
 • каква е разликата между промоция и презентация.
Ако искате да формирате у себе си:
 • концентрация и разпределеност на вниманието;
 • умения да направлявате диалога с аудиторията;
 • увереност и самоконтрол при презентиране.
Ако искате да бъдете:
 • убедителни и интересни презентатори;
 • атрактивни и въздействащи оратори;
 • манипулативни и провокативни говорители.
Ако искате да направите:
 • уместно пространствено оформление за презентация;
 • подходящ избор на технически уреди и устойства;
 • ефектно съчетаване на езикови, неезикови и визуални средства.
Добре е да прочетете тази книга.

Книжно копие

15,00 лв.
емоционалното пазаруване
Надежда Димова е доктор по икономика и преподавател в Нов Български Университет. Член е на Българската асоциация по маркетинг. Води курсовете по
 • "Маркетинг"
 • "Основи на маркетинга"
 • "Маркетингови проучвания и анализи"
 • "Икономика на търговията"
 • "Управление на продажбите"
 • "Дистрибуционна политика".

Книжно копие

13,90 лв.
православие, медии и телевизия
Образът е медия. Православие и телевизия в България Съдържание: Глава първа
 • Образът като медия на Бога
 • "Иконостас" по Нова телевизия - опит за портрет на телевизионно предаване
 • "Иконостасът" е визуалният начин да покажеш календара" - интервю с Мариян Стоядинов, богослов и преподавател
 • "Всяко произведение трябва да е триединно"  - интервю с Любомир Върбанов, режисьор
Глава втора
 • Общественото мнение в Евангелието
 • "Вяра и общество" по БНТ - опит за портрет на телевизионно предаване
 • "В телевизията трябва да има синтез на визуалното и словесното" - интервю с Горан Благоев, историк и журналист
 • "Не говорете сложно, кажете две думи просто, за да ви разберат хората" - интервю с Явор Дачков, богослов и журналист
Глава трета
 • Църковно слово и телевизия
 • Религиозният живот на българското общество в телевизионните новини
 • Празнични директни послания
 • "Телевизонното изображение трябва да бъде не само илюстрация, но да е тълкувателно" - интервю с Гергана Иванова, режисьор

Книжно копие

12,00 лв.
Телевизионна журналистика
Поведение пред камера е изследване за различните типове поведение в кадър на участниците в телевизионни предавания. В книгата се предлага теория на поведението пред камера, който е със самостоятелна теоретична част за анализиране на екранните процеси на участниците в телевизионните програми.  

Книжно копие

15,00 лв.
Телевизионна журналистика
"Поведение пред камера" предлага теория на поведението пред камера, базирана на анализ на журналистическата телевизионна визия и телевизионна реч, както и на класическото изследване  на поведението в ефир в различните жанрови групи. Авторът създава поведенчески модели за анализиране на журналистическата дейност и прави нова квалификация на журналистическото поведение пред камера. За пръв път в книгата са разработени репетиционни телевизионни упражнения, като методиката обхваща т.нар. ретепетиционен период - преди поява на екран. "Поведение пред камера" е първото проучване за поведението пред камера, което се фокусира в журналистическата дейност.

Книжно копие

15,00 лв.
култура и комуникации
"Преходни истории за култура и комуникации" е моментна снимка на комуникациите на творци и творби - помежду им, с техните публики, с новите технологии. Отношенията между отделни прояви на изкуствата и техните комуникативни интерпретации са изменчиви и фрагментарни, за това и конструкцията на книгата следва едно съвременно възприятие: на парче, с отклонения, лъкатушения, завръщания, препратки. С кратки текстове на разбираем и непретенциозен език, с хлабави връзки, понякога хаотични и случайни прехвърляния - като при ключови думи. Но в съзнанието на читателя така се оглежда преминаването през културната история през модерните ѝ прочити до недоразуменията или новаторството в употребата на артефакти. Защото дълбокото ми убеждение е, че новото не е добре забравеното старо, а добре усвоеното старо.

Книжно копие

13,00 лв.
Сигурност и отбрана
"Публични комуникации в сигурността и отбраната" е предназначен да подпомогне слушателите, студентие и специализантите от Военна академия "Г. С. Раковски" при изучаване на учебните дисциплини "Връзки с обществеността", "Политическа психология", "Основи на публичните комуникации" и др.  

Книжно копие

8,00 лв.
Книгата "Телевизията и детето" на румънски биофизик и богослов Вирджилиу Георге говори за проблемите - физиологични и психологични, свързани с гледането на телевизия. Телевизионното идолопоклонничество, според автора, лишава детето от опорна точка в живота му, а доминирането на екрана в дома потиска семейната атмосфера и разрушава естествените механизми за формиране на човешката личност.
 • Книгата представя съвременните научни наблюдения относно въздействието на телевизията върху съзнанието и дава конкретни насоки за превенция.

Книжно копие

10,00 лв.
Техника на говора
Книгата "Техника на говора" на Йордан Черкезов представлява практическо ръководство за драматични и оперни артисти, оратори, радио и телевизионни говорители, адвокати, учители и всички, които се интересуват от изкуството на красноречието.  

Отпечатване в книжен формат

15,00 лв.
Зареждане...
Цена
8 лв.25 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор