Цена
Цена - slider
3 лв.39 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Interpretazione liturgica PREFAZIONE La necessità dello studio delle fonti liturgiche e l`interpretazione scientifica di esse nella prassi liturgica odierna della Chiesa chiede una nuova metodologia della ricerca, attraverso la quale si possa tornare verso la prassi liturgica della Chiesa antica e confrontarla, nel modo migliore, con la vita ecclesiastica quotidiana. Questo si può realizzare attraverso lo studio della musica ecclesiastica nel contesto della fede ortodossa come viene testimoniato dal testo del libro "La Musica bizantina - immagine della fede" Interpretazione liturgica. Nella sua ricerca il diacono dott. Ivan Ivanov esprime il collegamento tra la confessione del Credo cristiano e la storia, lo sviluppo e l`interpretazione della musica ecclesiastica bizantina e bulgaro-slava nella prassi liturgica della Chiesa ortodossa. Per approfondire lo studio, l`autore di questo libro di grande qualità teologica, si ferma sulla testimonianza dei diversi codici e manoscritti liturgici, musicali ed innografici, conservati nelle biblioteche in Europa. Attraverso l`analisi di diverse problematiche, sulla base di tradizioni scritte e orali, ad oggi pervenute, l`autore diacono Ivanov, ferma la sua attenzione scientifica sia sull`influsso del Credo ortodosso che sulla dottrina dei santi padri intorno alla musica bizantina, strettamente correlati alla fede e alla tradizione liturgica della Chiesa, sia sull`influenza della dottrina dell`esicasmo come viene testimoniato dalla prassi liturgica musicale del XIV e XV secolo, del cosiddetto canto calofonico o angelico, delle opere dei santi padri-cantori e maestri di musica della Chiesa bizantina come san Giovanni Cucuzèli, chiamato Angelofono ecc. L`autore di questo libro approfondisce la sua ricerca scientifica sull`influenza della musica bizantina nello sviluppo della musica slava dei Balcani. Viene espressa l`ipotesi secondo la quale il problema della musica ecclesiastica slava si mostra come una conseguenza dalla tradizione liturgica dei popoli slavi e della nuova lingua liturgica inserita attraverso l`opera evangelica dei santi fratelli Cirillo e Metodio. Questa testimonianza esprime la necessità di ritrovare il tesoro teologico della Chiesa - la fede in Gesù Ctristo nostro Salvatore - e di trasformare il credente cristiano in un`icona viva come un`immagine di Dio.

Отстъпка

Книжно копие

22,75 лв.
антична теология
Монографията на д-р Димо Пенков интерпретира някои специфични акценти на античната теология на Сократ, Платон и Аристотел. Авторът анализира теологията на тези древногръцки философи като форма на естествено богопознание. В своята теология Сократ, Платон и Аристотел не достигат до Бога на християните, но откриват познавателния хоризонт, в който се разкрива религиозният опит, свързан с християнското Откровение. Те ни дават онази културна и терминологична основа, която е била необходима за създаването на християнското богословие. Затова тук е важно (като имаме предвид християнското учение за Бога) да подчертаем връзката на християнството с постиженията на античните философи. Техният копнеж за истинския Бог се изразява в търсенето на абсолютното битие и в създаването на изразни средства, с които може да се говори за Непознаваемия.
 • Препоръчваме книгата на хора, които се занимават с богословие и философия.

Книжно копие

8,10 лв.
корица
Сборникът "Богослужебните книги - познати и непознати" съдържа доклади, изнесени на научна конференция "Методологически проблеми по описание на ръкописните и старопечатните богослужебни книги", организирана от Института за изкуствознание при БАН и със сътрудничеството на Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий". Богослужебните книги са изключително важни като извор за проучване на православното богослужение, църковна история и духовен живот.
 • Новооткрити и малкоизвестни паметници
 • Книжовни паметници и сбирки
 • Проблеми на описанието на богослужебните книги

Книжно копие

15,00 лв.
"Българската литература за матура. От Христо Ботев до Димитър Талев" представлява интерпретация на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература.

Книжно копие

5,00 лв.
проф. Николай Никанорович Глубоковски (1863-1937)
Доклади от международна научна конференция. Издателство на Съюза на учените в България. София, 2008

Книжно копие

7,40 лв.
Автор на двутомната история на военното духовенство на България е проф. дн отец Петър Гарена. В първия том на книгата се изследва дейността на духовенството, а вторият том е сборник от документи, повечето от които се публикуват за първи път. Това е първото обстойно изследване на тази тема, като авторът е привлякъл максимален брой извори. В същото време той свързва работата си по изследването и с мисията си на свещенослужител на Българската църква.

Книжно копие

28,00 лв.
Lorem Ipsum

Книжно копие

11,00 лв.
Измеренията на човека
В книгата "Измеренията на човека" се съдържат знания за човека. Той е единствен по произхода и ценноста си в този свят. Неговата уникалност е разкрита от библейското антропологично учение. В центъра на изследването е разположен християнският възглед за човека като личност. Разгледани са също и някои аспекти на неговото  проявление, а именно:
 • отношението му към физическия свят;
 • религията;
 • съществуващото зло като заплаха за неговата идентичност.
В книгата заемат място някои философски антропологични концепции, които кореспондират с християнската антропология и свидетелстват за паралелния път (на библейското откровение), чрез който Бог е учил народите.

Препоръчано

Книжно копие

13,00 лв.
корица на книга
Книгата "История и настояще на Грузинската православна църква" представя историята и съвременното състояние на Грузинската православна църква.

Книжно копие

15,00 лв.
Книгата "История на новобългарската държава и право (1878-1944)" е посветена на важни проблеми в развитието на българската държавност от Освобождението до четиридесетте години на ХХ век. Разглеждат се изработването и приемането на Търновската конституция, начинът на конструиране и правомощията на висшите органи на власт и управление - монарх, Министерски съвет и Народно събрание, съдебна система, както и формирането и развитието на основните отрасли на частното и публичното право. Трудът е резултат от дългогодишната учебна и научна дейност на автора като преподавател по история на българската държава и право в Юридическите факултети на СУ "Св. Климент Охридски", Великотърновският университет"Св. св. Кирил и Методий", Нов български университет - София, ТУ "Ангел Кънчев" - Русе, Бургаския свободен университет и др.

Книжно копие

15,00 лв.
Методика на православно-краеведската ученическа експедиция
Методика на православно-краеведската ученическа експедиция

Книжно копие

10,00 лв.
Мисионерската дейност на Руската църква
Изследването проследява мисионерската дейност на Руската православна църква (РПЦ) днес. Разглежда теорията и практиката на мисия, отразена в документите на църквата и в реализацията на мисията за периода 1995-2008 г. Изследването на мисионерската дейност на РПЦ описва всички аспекти на мисията, както и свързаните с нея въпроси за учението на РПЦ за:
 • правата
 • свободите
 • достойнството на човека
На основата на опита на РПЦ в мисионерската дейност и на специфичните български условия авторът представя виждане за пътя на възраждане на мисионерската дейност на Българската православна църква.

Книжно копие

15,00 лв.
Новият Завет, двуезичен (турски-български)
Двуезично издание на Новия Завет – турски и български език. Изданието е съвместно на Българско библейско дружество и Библейското дружество в Турция. Текстът на турски език на е част от съвременен превод на Библията на турски İncil © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001, 2008, осъществен със съдействието и подкрепата на Обединените библейски дружества (United Bible Societies). Текстът на български език е част от Библия, или Свещеното Писание на Стария и Новия Завет и неканоничните книги, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013, отново осъществен със съдействието и подкрепата на Обединените библейски дружества (United Bible Societies). И двата превода са сходни като похват за предаване на оригиналното библейското послание по начин, съобразен с особеностите и развитието на литературния турски и български език. Тематичното разделение по параграфи и богатият набор пояснителни бележки под линия и в двата текста на Новия Завет са само малка част от предимствата на това издание. Особености: - мека корица - тематични подзаглавия - пояснителни бележки под линия - текст в една колона - тематични цветни приложения (статии)

Книжно копие

9,00 лв.
Историко-теоретически основи на реториката
Lorem Ipsum

Книжно копие

20,00 лв.
Патрология, светоотеческа литература
Патрологията е наука за живота, съчиненията и учението на църковните отци, учители и писатели. Напоследък сред научната и културна интелигенция у нас подчертано се засилва интересът и стремежът към светоотеческата литература. Всъщност касае се за първоосновата на православното богословие, която онтологично е вградена в класическото наследство на средновековна Византия. Именно с този принос Православната църква днес действено се вписва в духовната култура на обединяващата се Европа. От тук възниква необходимостта от такива основоположни трудове като настоящото издание на Патрологията на видния наш патролог проф. д-р Илия Цоневски. Благодарение на редактора Л. Тенекеджиев богатата библиография, приложена към съчинението, представлява сериозен принос, придаващ на труда съвременно научно звучене. Второ, редактирано и допълнено издание.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

16,00 лв.
Православна Литургика
Учелникът на проф. д-р Благой Чифлянов включва лекции по литургика върху целия литургичен материал, структуриран в две части.
 1. В първа част  - Обща литургика, са разгледани религиозният култ и християнското богослугение, богослужебните места, времена и книги, свещените одежди и съсъди, църковните празници, служби, песнопения и молитви.
 2. Втората част - Частна литургика, разглежда
 • последованията на денонощния кръг (вечерня, повечерие, полунощница, утриня, часове, изобразителни)
 • всички тайнства и обреди, извършвани в Правословната църква.
Учебникът е предназначен основно за студенти по богословие. Интерес обаче представлява и за всички, които се интересуват от произхода, съдържанието и развитието на православното богослужение.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

20,00 лв.
Православната вяра - това е самото християнство. Избрани статии и проповeди
Православната вяра - това е самото християнство. Избрани статии и проповеди Книгата включва следните теми: 1. Какъв „нов свят“ очаква ССЦ?; 2. Папизъм и юдаизъм; 3. Християнство и православие; 4. За икуменизма; 5. Две от пророчествата за Христовото Раждане; 6. Относно празнуването на Пасха (за календара); 7. Боговдъхновеността на Свещеното Писание; 8. Господ Иисус Христос – единствен глава на Църквата. Прочитайки тази книга, добросъвестният читател не може да не каже за нейния автор евангелската похвала на Господа за Натанаил: "Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство" (Иоан 1:47). Истински християнин и йерей, който като малцина успя да съчетае православната си вяра с море от любов към всички, които търсеха неговите съвети и молитвена помощ!

Книжно копие

12,00 лв.
творчеството на преп. Максим Изповедник
Книгата на С. Епифанович е първото систематично изследване върху творчеството на преп. Максим Изповедник
 • Съвременните богослови и философи, които проучват личността и творчеството на светеца винаги се позовават този руски учен.
 • Авторът анализира не само мястото на преп. Максим в културната история на Византия, но осветлява и вътрешната структура на неговата система. Томът включва и приложение с указател на творенията на църковните отци и учители, споменати в книгата.
Препоръчваме книгата на всички читатели, защото възгледите на високо даровития светец представляват органичен синтез на най-разнообразни богословски и философски тенденции и учения.

Книжно копие

7,00 лв.
религията и християнството
Студията "Религиозните измерения на духовността в християнската философия на Николай Бердяев" прави кратък обзор на някои по-характерни философски възгледи на Бердяев за религията и християнството, мистичото познание и духовността върху основата на избрани негови произведения. Направен е богословски анализ на по-важните идейни позиции на Бердяев за християнството като религия и духовно-мистична традиция, както и на определени възгледи на философа за религиозните измерения на духовността. Очертани са разликите, които той прави между християнския духовен гносис и отхвърления от Църквата гностицизъм.

Отстъпка

Онлайн достъп

Книжно копие

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

3,70 лв.12,00 лв.
История на религията
Книгата представя историята на световните религии така, както просъфтяват навсякъде, но и в техните характерно американски форми (юдаизъм, християнство, ислям). Отделено е специално внимание на възникнали в Америка религии (сциентология, адвентисти от седмия ден, Свидетели на Йехова, Християнска наука, теософия, Светии от последния ден, неопаганизъм и вещерство...). За всяка религия е посветена отделна глава, написана от реномиран специалис в областта, който разказва най-напред за самата религия, а след това и за облика й в днешна Америка. Книгата съдържа размишления във връзка с три основни отношението на религиите към обществото, политиката и жените. Съдържание (Световните религии в Америка):
 1. Коренните американци и техните религии
 2. Протестантското християнство в света и в Америка
 3. Религиозният свят на афроамериканците
 4. Католиците в света и в Америка
 5. Религиозният свят на испаноамериканците
 6. Юдаизмът в света и в Америка
 7. Индуизмът в Индия и в Америка
 8. Будизмът в света и в Америка
 9. Източноазиатските религии в днешна Америка
 10. Ислямът в света и в Америка
 11. Световни религии "произведени в САЩ": апокалиптични общности - адвентистите от седмия ден и Свидетелите на Йехова
 12. Световни религии "произведени в САЩ": метафизични общности - Християнската наука и теософията
 13. Църквата и сциентологията: съвсем нова американска религия
 14. Природни религии: американски неопаганизъм и вещерство
 15. Бахайската вяра в света и в Америка
 16. Религията на Светиите от последния ден (мормони) в Америка и в света
 17. Религиите и жените в Америка
 18. Религията и политиката в Америка
 19. Религията и обществото в Америка

Книжно копие

22,00 лв.
Корупцията
"Системата ме накара да го направя" е първото комплексно изследване на произхода, характера и последиците от корупцията в посткомунистическите общества. Колкото и представители на международната общност да заклеймяват корупцията като основна пречка за изграждането на демокрацията и икономическото развитие, проблемът не е изяснен докрай. Тази книга запълва празнотите и предлага новаторски и практически институционални стратегии за ограничаване на корупцията. Тя постига рядко и съвършено равновесие между дисциплиниран анализ, практичност и жар.  

Книжно копие

10,00 лв.
Сп. Богословска мисъл
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Свободен достъп

"Творение и изкупление" е третата книга на свещ. Георги Флоровски от поредицата „Православен калейдоскоп“. Книгата е снабдена с основните термини и понятия, което я прави допълнително лесна за ползване, както от всеки човек, търсещ отговор на вечните въпроси заключени в тайната на живота и смъртта, така и за употреба от академичната общност. В този книга са намерили място произведения, третиращи проблематиката на Творението, Въплъщението и Изкуплението, текстове, които самият Г. Флоровски счита за може би най-значителните и важните в огромното си творчество. В настоящия том от събраните съчинения на този изключителен богослов е поставен за разглеждане най-важният въпрос от обсега на православното богословие - за живота и смъртта. Защото смисълът на цялото послание на Църквата е в извършената от Господ Иисус Христос победа над смъртта. И в тържеството на живота. Съдържанието на тома включва седем части:
 1. Въведение (Долината на смъртната сянка );
 2. Методология (Откровение, философия и богословие);
 3. Творение;
 4. Зло;
 5. Изкупление;
 6. Измерения на изкуплението;
 7. Есхатология.
Книгата е придружена и с два индекса: на личните имена и индекс на термините и понятията. Драги читателю, това е книга, която желаем да прочете всеки християнин. Публикуваните в този том текстове са както от "Парижкия", така и от "Американския" период на отец Георги.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

17,00 лв.
Учението на Църквата в богословската мисъл от края на ІІ до средата на ІІІ век
Книгата "Учението на Църквата в богословската мисъл от края на ІІ до средата на ІІІ век" е  ІІ Том от Библиотека  "Богословската мисъл през първите три века" (Догматико-патрологичен анализ). Предложеният труд интерпретира извличането и разясняването на някои основни християнските верови истини в началния период от съществуването на Църквата. Авторът е разгледал по оригинален начин и напълно в духа на православното „Предание догматическата проблематика”, занимавала авторите от края на ІІ и първата половина на Ш в. в североафриканската Църква, както и значителните богословски постижения на александрийската школа през ІІІ в. Въпреки, че изследването има строго научен характер, то е и достатъчно достъпно за по-широк кръг читатели. 02.10.2008 г. Проф, Протопр, д-р Радко Поптодоров В настоящия исторически момент съществува сериозен вакуум на духовност и нравствени задръжки. В това безпътно състояние на съвременното общество има огромна нужда от просвета. Настоящото съчинение е сериозно научно изследване, което ни връща към религиозния опит на древните християни, в епохата, когато Църквата е преследвана от римските власти, но успява да съхрани здравите нравствени устои на вярата и да създаде едни от най-прекрасните плодове на християнската духовност. Тази книга може да вдъхновява както духовниците така и за миряните. Тя е подходяща и за всеки, който търси обективно научно познание за християнската древност. 29,09.2008 г. Доц, д-р Иван Петев

Книжно копие

18,00 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
3 лв.39 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор