Цена
4 лв.25 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Am 15.10.2004 wurde vom Präsidenten des Päpstlichen Rates "Justitia et Pax", Kardinal Renato Raffaele Mortino, in Rom das "Kompendium der Soziallehre der Kirche" vorgestellt (italienisch und englisch). Nun liegt die Gesamtschau der Soziallehre der katholischen Kirche, und zwar als systematische Zusammenstellung der Aussagen des kirchlichen Lehramts zur Soziallehre der letzten Jahrzehnte (v.a. Johannes Paul II.), erstmals auch in deutscher Sprache vor. Der Text gliedert sich in drei Teilen: Teil 1: Grundlagen: Gottes Heilsplan für die Menschheit; die Mission der Kirche; das kirchliche Verständnis des Menschen als Person; Menschenrechte; die Prinzipien der Katholischen Soziallehre (Würde der menschlichen Person, Gemeinwohl, Subsidiarität, Solidarität) Teil 2: Einzelthemen: Familie, Arbeit, Wirtschaft, Politik, Internationale Gemeinschaft, Umwelt, Frieden Teil 3: Die Soziallehre als integraler Bestandteil des kirchlichen Selbstverständnisses und Richtschnur für das Handeln der Gläubigen Schluss: Die kirchliche Soziallehre in der Perspektive einer "Zivilisation der Liebe" Dem Text sind neben zahlreichen Stellen- und Querverweisen zwei aufschlussreiche und ausführliche Register beigegeben: ein Stellenregister (Bibelstellen, Päpstliche Verlautbarungen, andere kirchliche Dokumente) sowie ein höchst ausdifferenziertes Sachregister. Der Sozialkatechismus wendet sich an "Katholiken und an alle, die in einen Dialog um das Wohl des Menschen eintreten wollen". Mit dem Kompendium deklariert die katholische Kirche die Soziallehre als Teil ihres Verkündigungsauftrages und stellt sie gleichrangig neben die Morallehre.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

24,00 лв.
Исторически предпоставената изходна точка на разглежданата тема са последиците от Четвъртия вселенски събор (451 г.), проведен в Халкидон, и приетият от него догмат за личността на Иисус Христос, който накратко гласи: една личност, една ипостас в две природи! С течение на времето, при сблъсъците на различните богословски течения и направления, този догмат е придобил огромно значение в живота на Църквата. С формулирането му съборните отци от Халкидон посочили единствено правилния среден път между разделящата и сливащата природите в Христос христологии, между Несторий и Евтихий, като с това отстранили един проблем, който безусловно очаквал своето разрешаване. След приключването на събора всеобщото очакване било, че единодушно приетото от него вероопределение ще влезе спокойно и незабелязано във вероизповеданието и богословието на Църквата. Ако това бе се случило, то така би се открила възможността и други отделни въпроси из областта на богословието след това да стават предмет на подобно обсъждане и да получават подобна вселенска санкция. Развитието, за съжаление, протекло по друг начин. Халкидон станал камък за препъване и изходна точка за едно разцепление, което оттук нататък разбивало църковното единство и до ден-днешен тормози Църквата. Вероопределението и христологията на събора били дискутирани дори по-интензивно, отколкото терминът ομοουςιος (единосъщен), приет на І Вселенски събор (325 г.). Върху халкидонския догмат се концентрирало вниманието на цялата древна Църква – императорите, епископата, монасите, богословите и вярващия народ. Това е било така, защото Църквата е била проникната и живеела със съдържанието и същността на този догмат: вярата в един Христос, истински Бог и истински човек, дори това да не било изразено с толкова конкретни термини. Тази вяра се подхранвала от един образ на Богочовека, чиято пълнота, според някои, не можела да бъде обхваната от формулировката за личността Му, приета в Халкидон. Запознаването с монофизитската христология ще потвърди това.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.
Богопознанието според светите отци кападокийци Василий Велики, Григорий Богослов и Григорий Нисийски Съдържание Увод
 • Кратък преглед на въпроса за богопознанието през първите три века
 • Кратка характеристика на четвъртия век и на светите отци кападокийски
Глава първа. Пределност на Богопознанието според отците кападокийски
 • Възможност и степени на богопознанието
 • Два метода на богопознание
 • Богопознание чрез имената
 • Богопознание чрез действията или енергиите
Глава втора. Пътища на богопознание според отците кападокийски
 • Космологически и физико-телеологически път на богопознание
 • Антропологически път на богопознание чрез образа и подобието Божие в човека
 • Нравствени предпоставки за богопознанието
 • Свръхестественото Откровение - извор на богопознанието
Заключение  

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

15,00 лв.
С тази книга отец Петър представя драматичната съдба на таврийските българи и пастирското клужение на българското свещенство за запазване на националното самосъзнание.
 • Този труд може да бъде от практическа помощ за православното свещенство, за българските учители в Таврия, а също и да предизвика интереса на научните среди.
В нея е вложен теренен материал и резултатите от документалното проучване.

Книжно копие

10,20 лв.
корица на книга
*Исторически достоверна ли е Библията? *Има ли доказателства за претенциите на Христос, че е Бог? *Ще устои ли хрисиянството на критиките през ХХI век? Днес християнството е изправено пред нарастващото предизвикателство да защити достоверността и истинността на своя светоглед. Най-новото издание на "Доказателства, които изискват присъда" добавя нови факти към обстойно разглежданите класически апологетични въпроси. Дава отговори и на съвременните предизвикателства от епистемологичен, културологичен и философски характер, включително:
 • Взети са под внимание археологическите данни от последните 20 години.
 • Стожер на този труд е знаменитият професор-апологет Норман Гайслер.
 • Отделено е специално внимание на тезата за историческия Исус, повдигана от Семинарния кръг за Исус.
 • Раздел, разискващ същността на истината и познаваемостта на историята в отговор на постмодернизма, скептицизма, агностицизма и мистицизма.
 • Схемата на съдържанието и формата на изложението прави справочника удобен за употреба.
 • Обширна библиография. Биографични справки за голяма част от цитираните учени. Пълен именен и предметен показалец.
"Доказателства, които изискват присъда" ви предоставя огромен фактологически материал в областта на християнската апологетика.

Книжно копие

25,00 лв.
Биография на Екзарх Стефан

Отстъпка

Книжно копие

19,00 лв.
Изследването включва два неизвестни ръкописа (на Михал Стоев Илиев и Костадин Георгиев Гунчев), които са автентични свидетелства за етническите взаимоотношения в Беломорска Тракия и тяхното отражение върху религиозния живот и практика на тракийските бежанци в Източните Родопи (предимно в Кърджалийския регион). Книгата представлява интерес за:
 • историци
 • етнографи
 • фолклористи,
 • както и за всички, които се интересуват от историята и културата на този край.

Книжно копие

20,00 лв.
Жестов речник

Жестов речник по Човекът и природата, Физика и Астрономия за V, VI, VII и VIII клас на специалните и общообразователните училища

Книжно копие

18,00 лв.
Съдържание
 • "Да проповядвам благоприятната Господня година" (Лук. 4:19)... "В името на Отца и Сипа и Света го Духа ... Амин." (Мат. 28:19-20)
 • За поучението
 • За видовете проповед
 • За лицата
 • За правото па жените
 • За съдържанието
 • За времетраенето
 • За мястото в църквата
 • За часовете в които се проповядва
 • За реда на проповядване
 • За физическото положение на проповядващите
 • За поведението на слушателите
 • За социалната проповед
 • За обръщението
 • За правилата
 • За възпитателното въздействие
 • За изкуството па публичната реч
 • "Ако някой има уши да слуша, нека слуша" (Марк. 7:16)
 • За езика и чистотата на израза
 • За българската традиция
 • "И ако някой чуе думите ми, и не повярва, Аз няма да го съдя, защото не дойдох да съдя света, а да спася света." (Йоан. 12:47)

Книжно копие

6,25 лв.
Религиозно обучение
Сборникът включва доклади и материали от проведения през 2004 г. международен религиозно-педагогически симпозиум на тема:
 • "Религиозното обучение в контекста на общоевропейския дом".
Освен представители от България в симпозиума се включват и 35 участници от 16 европейски страни. Сборникат е двуезичен - докладите са публикувани на български и на английски език. Съставители: Иван Денев, Енгелберт Грос. International Symposium on Religious Education Held in Bulgaria: Religious Education within the Context of the Common European Home (5-10.10.2003). Ed. Ivan Denev, Engelbert Gross. A Bilingual Edition: Bulgarian and English (Bulgarian and English Edition) Доклади и материали от проведения през 2004 г. международен религиозно-педагогически симпозиум на тема: "Религиозното обучение в контекста на общоевропейския дом".    

Отстъпка

Книжно копие

13,00 лв.
корица на книга
"Православна психиатрия: Очерци за душевните заболявания и лечението им в светлината на светоотеческото учение" е книга от известния руски психиатър и психотерапевт Дмитрий Авдеев.
 • "Психиатрия ... Може би в медицината няма тава наука, съдбата на която да е сравнима със съдбата на психиатрията. Защото във фокуса на теорията и практиката на тези лекари е душата на човека - това, каоето ни отличава от целия животински свят и което е създадено по Божи образ и подобие."
 • "Понятието болест в психиатрията е било и си остава неотделимо от мирогледа на лекарите и учените, от най-разнообразни социални, обществени и политически фактори и условия. Нашата страна е ярък и тъжен пример за това."
Книгата е полезна не само за лекари, но и за всеки, който се интересува от проблемите на психичното здраве на човека от гледна точка на православната аскетика и светоотеческата традиция.

Препоръчано

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

5,50 лв.
В началото на демократичните промени в България по улиците и площадите, наред с гражданите, излязоха и духовни лица, съпричастни с народните въжделения. Един от тези църковни проповедници е и о. Петър - Камен Гарена.

Книжно копие

8,00 лв.
корица
Управлението на император Юстиниан І е връхна точка в политическата, военната, а също така и в църковната и културна история Византия. Изследването "Религиозната политика на император Юстиниан I (527-565)" си поставя за цел задълбочено да проследи два аспекта от това управление – религиозната политика и църковното законодателство. Специално внимание се отделя на:
 • анализ на характерите на императорската двойка – Юстиниан и Теодора,
 • проблематиката, свързана с Петия вселенски събор в Константинополе (553),
 • а също  и на христианското благовестие в този период.

Книжно копие

10,00 лв.
Църковна проповед
Първи том на "Сборник неделни и празнични проповеди на съвременни руски проповедници" съдържа подбрани проповеди от руската проповедническа литература на именити богоозарени проповедници от по-ново време. Става въпрос за духовна приемственост от векове на именити проповедници, известни на целия православен свят, в проповедническото изкуство в лоното на Руската православна църква.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

4,80 лв.19,90 лв.
синоптични евангелия
Отпечатък от : ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ OXPИДCКII" БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ Том 5, 2004 Нова серия

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

10,00 лв.
Библия църква посткомунизъм
Второто допълнено издание на сборника “Съвременни богословски проблеми” е допълнено с материала “Библия, Църква и посткомунизъм” като са отстранени забелязаните в предишния текст грешки.
 • Тъй като материалите в сборника са различни научни доклади, статии и беседи, които засягат често пъти много разнопосочни проблеми – поради обстоятелството, че са писани с различна цел – те са групирани, доколкото е възможно под общ знаменател, като отделни рубрики.
 • Тази е причината, поради която в някои от тях се срещат повторения на отделни идеи и събития. Сборникът съдържа някои материали, които влизат в програмите на учебни предмети по старозаветна библеистика, преподавани в Православния богословски факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Книжно копие

5,90 лв.
Какво е цифровата фотография? Още една област, завладяна от електронните технологии, или нов етап в историята на фотографията? Някои вярват, че цифровата фотография усвоява най-доброто от традиционната и дава големи възможности на професионалистите и на фотографите любители. Други не я приемат сериозно и смятат, че е забавна игра пред компютъра. А трети я заклеймяват като средство за манипулиране на фотографската истина. „Цифровите снимки" - книга от поредицата „Тайните на фотографията" на издателство „Егмонт България" - ще ти помогне да решиш коя е твоята позиция и да намериш отговор на всичките си въпроси, свързани с цифровите изображения. Роб Шепърд, който е известен фотограф и работи за списанията "PС Фото" и „Аутдор Фотографър", ще ти разкрие тайната на:
 • цифровите фотоапарати, или какъв цифров фотоапарат да избереш цифровите снимки, или как да снимаш цифрово
 • цифровата фотолаборатория, или как да обработваш цифровите изображения
 • помощната литература, или кои са най-добрите Интернет страници и най-интересните издания за цифрова фотография.

Книжно копие

14,00 лв.
Източно църковно пеене
Учебникът е предназначен за ученици и студенти в духовните училища.

Отстъпка

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

9,00 лв.
Християнското богословие е огромна и много дълбока наука, която обхваща знания за Бога, света и човека. То се изучава както всички останали науки, с една на пръв поглед малка разлика:  тези, които желаят да го овладеят, е необходимо да се подготвят за божествените истини верово и нравствено, защото богословието се изучава и със сърце. Съдържание:
 • Православният храм
 • Изборът на човека
 • Завръщане при Бога
 • Учител и Осветител
 • Посредници и покровители
 • Вяра и живот
 • Живот без вяра
 • Осветената мъдрост на евангелието
 • Истинската религия
 • Християнството и другите религии

Отпечатване в книжен формат

12,00 лв.
Зареждане...
Цена
4 лв.25 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор