Цена
2 лв.200 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Авторът прави подробен анализ на Псалми 10-14, като разглежда техните преводи, обстойно тълкува значението на всеки стих, изследва начина и формата на израза на авторите и др. В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XVII (XLIII), 3, 1967-1968

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Псалмите (Екзегетическо изследване и тълкуване) - Псалми 15, 16 и 17 В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XVIII (XLIV), 1, 1968-1969    

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Псалми, екзегетика
Псалмите (Екзегетическо изследване) - тълкуване на Псалми: 18, 19, 20 и 21 В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XX (XLVI), 1, 1970-1971  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Псалми, екзегетика
Псалмите - Екзегетическо изследване и тълкуване на Псалми 22, 23, 24, 25 В:  Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XX (XLVI), 1, 1970-1971  

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Зигмунд Фройд
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.
Психология на религията
"Психология на религията в християнско-апологетическо осветление" (RELIONSPSУСНОLOGIЕ IN CHRISTLICH-APOLOGETISCHER BELEUCHTUNG) на проф. д-р Иван Панчовски (1943) е опит за осветляване на проблема на религията от гледна точка на психологията.
Този труд поставя началото на сериозните богословски и научни изследвания в областта на религиозната психология.
Книгата представлява най-сериозното, цялостно и задълбочено изследване в тази област, актуално до днес.
  • Книгата ще бъде интересна за всеки, който се интересува от същността на религиозното преживяване.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

18,00 лв.
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, том XXVI (LII), 4, 1976/1977

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

корица
Книгата ни запознава с интимни подробности от живота на двореца, военното, дворцовото училище и личния живот на брата на цар Борис ІІІ, също така и с нови, интересни сведения за политическия живот в страната, за правителствата на Божилов, Багрянов, Константин Муравиев от позицията на монархическото кредо на един регент, приел поста със съзнанието за предстоящия разгром на хитлеристка Германия и Третия райх. Философията на един принц за живота, за красотата и смисъла на славата и властта. Интервю-среща с един делови принц, а не само с принца на кабаретата, принца от кръчмарските легенди, за садукея и пройдохата. Разговорите в това интервю са водени в Софийския централен затвор през декември 1944 - януари 1945. Книгата е наситена с бурни, трагични за историята ни случки, спомени и събития.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.
Формиране и развитие на личността
"Теориите за "личностното развитие" заемат едно от ключовите места в психологичната наука и отказът от тяхната богословска рефлексия би поставил психологията на религията извън този актуален и изключително съществен контекст. Това предпоставя аргументирано актуализиране на концепцията за фундаменталната роля на религиозната вяра като съзидателна сила при разрешаването на психосоциалните кризи и граничните екзистенциални ситуации в духовно-нравственото развитие на личността.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

20,00 лв.
религията и християнството
Студията "Религиозните измерения на духовността в християнската философия на Николай Бердяев" прави кратък обзор на някои по-характерни философски възгледи на Бердяев за религията и християнството, мистичото познание и духовността върху основата на избрани негови произведения. Направен е богословски анализ на по-важните идейни позиции на Бердяев за християнството като религия и духовно-мистична традиция, както и на определени възгледи на философа за религиозните измерения на духовността. Очертани са разликите, които той прави между християнския духовен гносис и отхвърления от Църквата гностицизъм.

Отстъпка

Онлайн достъп

Книжно копие

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

3,70 лв.12,00 лв.
Обучение по религия
В изследването "Религиозно образование. Сравнителен дискурс на съвременното училищно обучение по религия в страните от Европейския съюз" се обосновава значението на религиозното образование в контекста на училищната система на страните от Европейския съюз. Подчертава се необходимостта от придобиване на ясна визия относно собствената религиозна или друга идентичност, както и от разбирането на другите, разширяването на хоризонта и развитието на личния потенциал в един разнообразен и бързо променящ се свят. Разгледани са понятията „религия“, „религиозно образование“, „светско образование“ и „религиозна грамотност“, които са основни за европейския контекст на религиозното образование. Представена е същността и спецификата на съвременното училищно преподаване на религия/религии в различните европейски страни. Акцентира се на обучението по религия в България в последните десетилетия, както и на Концепцията на Българската православна църква относно визията за неговото осъществяване. Монографията е предназначена за студенти и преподаватели, учители и специалисти в областта на религиозната и социалната педагогика, гражданското и интеркултурното образование, експерти по управление на образованието, политици, родители и всички онези, които се интересуват от съвременното състояние на училищното обучение по религия в европейски контекст.

Книгата може да бъде разгледана след заплащане за абонаментен достъп, който отключва всички книги в библиотека Librum

Към абонаментния достъп

При избор на опция „онлайн достъп“ може да четете книгата онлайн за неограничен период (запознайте се с общите условия на Librum). Книгата ще се отключи след като завършите поръчката.

 

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

14,00 лв.25,00 лв.
В: Годишник на Софийския университет, Богословски факултет,  XIV, 1936-1937  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

4,00 лв.
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Религия, ценности, ортодоксалност и интеркултурен диалог: религията и науката в 21 век.
  • Международен тематичен сборник

Препоръчано

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

18,00 лв.

Статията "Религията - начин на употреба" на поф. дн Клара Тонева е отпечатана в сборника "Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра "Реторика" професор Васил Иванов"

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

2,00 лв.
Реформационна епоха, Нова и най-нова история, Том 1  представя голяма част от лекциите на Георги Дерманчев в СУ "Св. Климент Охридски", допълнени и преработени от автора. Книгата е своеобразен учебник, който подробно описва развитието на европейските общества от XVI първата половина на XVII в. В труда се излага не само фактите и последиците от историческите събития, но и причините, заради които те се случват.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

22,00 лв.
Рехард Вагнер
Наличен е един антикварен екземплар на цена от 12 лв.

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

"Ръководство за изясняване Четириевангелието и книга Деяния на апостолите" представлява своеобразен учебник, предназначен за учащи словото, студенти и преподаватели. Ръководството има за цел да изтълкува отделните понятия и термини, използвани в Свещеното Писание. В своя труд авторът хронологично разглежда всяко едно Евангелие, като включва
  • исторически сведения за него,
  • произход и отличителен характер,
  • прави подробен съдържателен анализ и сравнително-изяснителен преглед на Четиривангелието и книга Деяния на апостолите.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

6,30 лв.16,00 лв.
Църковна музика
Източното църковно пение има голямо значение за православното богослужение и религиозния живот.
  • Настоящото ръководство улеснява изучаването му, съпоставяйки паралелно съвременната византийска със западната нотация.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. IV (XXX), 5, 1954-1955  

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Предложената църковноисторическа тема представлява интерес за значителен кръг читатели, които се интересуват от историята на Българската църква.

Препоръчано

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

18,00 лв.
Книгата "Светата евхаристия" представлява литургично-екзегетическо изследване на произхода и същността на св. Евхаристия.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

9,00 лв.
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

секуларизирана религиозност
Книгата е опит да се изясни същността на секуларизираната религиозност, с цел да се открои опасността от крайните и прояви: цялостното и приемане или категоричното й отхвърляне. Секуларното приемане на Бог като някаква „идея", която няма отношение към света и човека, е модернизирана форма на идолопоклонство - новата вяра в човекобога. Така е застрашено призванието за богоуподобяване, което е и причината за кризата на човешката идентичност - когато не знаем кои сме, не познаваме произхода си и не съзнаваме своето призвание. Налице е объркване и разделение сред самите християни, а нахлуването на ислямизма в Европа показа, че секуларизмът се оказва обш враг и на християнския, и на ислямския фундаментализъм. Естествен е стремежът към щастие, но то се оказва илюзорно, ако човек не носи у себе си любовта и Божия дух - тогава всичко се насочва срещу него. На ада, който богоборците сами творят на земята, в книгата се противопоставя задачата пред Църквата и вярващите: да се опитат да покажат пътя към намирането на изгубения смисъл на човешкия живот. Той не е в отхвърлянето или заклеймяването на секуларизираната религиозност. Пред изкушенията и ще устои само новият, завърнал се към себе си човек. В книгата е заложен интердисциплинарният подход - тя е „кръстопът" на различни дисциплини, като История на религиите, Психология на религията, Апологетика, Антропология, Социология (даже и Политология). Надявам се да бъде полезна и за интелигентния, но така самотен човек, който може да открие верния път към Бога, защото Христос съществува и за онези, които не вярват в Него. Клара Тонева

Препоръчано

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.16,00 лв.
Зареждане...
Цена
2 лв.200 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор