Цена
2 лв.28 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Статията разглежда личността на пророк Михей и дава сведения за времето на неговата дейност, разглежда религозно-нравствените идеи и представи на пророка, погледнати според съдържанието в книгата му и анализира предсказанията му за бъдещите месиански времена. В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. V(XXXI), 6, 1955-1956

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

археология
Пълен курс по "Библейска археология" от проф. Иван Марковски. Второ, преработено и допълнено издание. Със 115 фигури в текста. Библейската археология е свързана с широк кръг исторически, социални, филологичсески и естествени науки, които допринасят за по-пълното реконструиране на историческото минало, което обхваща обширен географски терен за периода 10 000 г. пр. Хр. – I век сл. Хр. Като източници на Библейската археология се използват едновременно Свещеното Писание и археологическите находки. Изследванията допринасят за осветляване на библейския текст, а последният в много случаи подпомага археолозите при анализа на откритото от тях. Наличен е и един антикварен екзампляр. Много добро състояние. Цена 70 лв.

Отпечатване в книжен формат

28,00 лв.
апологетика, защита на Библията
 • Първата половина на 20 век се характеризира с гигантски и небивали в историята войни. Много от духовните интереси са замрели или потиснати. От друга страна, именно в размирни времена, в дни на страдания и бедствия за мнозина се засилва религиозната потребност, боготърсенето. Слабият, угнетеният и подхвърлен на страшни изпитания човек търси свръхземен защитник и упора.
 • Този труд се появява като отговор на предизвикателствата на онова време и е единствен по рода си, поради практическата цел, която си поставя. В периода на написване на книгата, религиозността на българина е в криза, като причината за това се крие в непознаването на Библията или пък в нейното повърхностно или слабо познаване.
 • Една от главните цели на автора е да отстрани предразсъдъците и да насади любов и доверие към Библията, която от хилядолетия насам е възпитателка и учителка на най-напредналите народи.

Отстъпка

Препоръчано

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

9,00 лв.
Старият Завет
Книгата "Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет" включва подбрани части от двете библейски пособия на проф. д-р Ив. С. Марковски:
 1. Въведение в Св. Писание на Ветхия Завет: Част I. Общо Въведение, София, 1932 г.
 2. Част II. Частно Въведение, София, 1957 г.
Подходяща е за студенти по богословие за подготовката им по научно-богословската дисциплина "Старозаветна исагогика", както и за всеки, който се интересува от старозаветна исагогика. Сборникът има пряко отношение към проблемите за автентичността и благовдъхновеността на старозаветните книги.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

18,60 лв.
Палестина
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Дванадесетте пророци - основни идеи и характеристика Авторът прави систематизирано кратко тълкуване на съдържанието на книгите на 12-те пророци, като в студията си включва сбита характеристика за всеки поотделно и определя значението им за християнското богословие. В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. III (XXIX),  1953-1954  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

В статията авторът разглежда различните теории за произхода, личността и времето, в което е живял пророкът. Също така прави съдържателен анализ на книгата на пророк Авдий. В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. IV(XXX), 4, 1954-1955

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Дванадесетте пророци - Пророк Агей (продължение) Авторът прави обща характеристика на личността на пророка и времето, в което е служел. Анализира книгата на пророк Агей чрез кратък обзор на речта му и тълкува по-важните места в нея. Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. X (XXXVI), 4, 1960-1961

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Дванадесетте пророци - Пророк Захария В студията:
 • Личността на пророк Захария и времето на неговото служение
 • Книгата на пророк Захария - произход, авторство и единство
 • Тълкуване на по-важни места в книгата на пророк Захария
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. VII (XXXIII), 4, 1957-1958

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Дванадесетте пророци - Пророк Йона В студията:
 • Характеристика на книгата
 • Сведение за пророк Иона и за произхода на книгата
 • Разяснение на съдържанието с оглед да се изтъкнат по-важните религиозно-нравствени истини
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. IV (XXX), 4, 1954-1955

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

В Статията:
 • Личността на пророк Малахия и времето на неговото служение
 • Книга на пророк Малахия, нейните характерни особености, значение и произход
 • Тълкуване на Книгата на пророк Малахия
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XI (XXXVII), 7, 1961-1962

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Дванадесетте пророци - Пророк Наум. В статията:
 1. Историческа обстановка и време на пророка
 2. Личността на пророка и неговото родно място
 3. Произход, съставяне на книгата и религиозно-историческото й значение
 4. Основни идеи и пророчества
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. V(XXXI), 6, 1955-1956

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

5,50 лв.
За Древнобиблейската хронология - Иван Марковски В: Годишник на Софийския университет, Богословски факултет - том VII, 1929-1930

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

6,40 лв.
Пророк Даниил - личност и пророчества - ред. проф. Иван Марковски Студията прави обстоен анализ на живота, творчеството и личността на пророк Даниил. За да разгледа дейността  и пророчестава на светеца, проф. Марковски използва за основен източник Книга на пророк Даниил. В студията:
 1. Книга на пророк Даниил
 2. Личност и дейност на пророк Даниил
 3. Пророчески видения
 4. Видението на съня за четирите световни царства, под вид на четири зверове и за учредяване на истинското царство на Сина Човешки
 5. Видение за овена, т.е. мидийско-персийското царство и за козела, т.е. гръко-македонското царство
 6. Видение на Даниил за седемдесетте годишни седмици, когато ще се яви Месия
 7. Откровение за последната съдба на еврейския народ и за последните времена
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. I (XXVII), 1, 1950-1951  

Онлайн достъп

2,10 лв.
Авторът прави подробен анализ на Псалми 10-14, като разглежда техните преводи, обстойно тълкува значението на всеки стих, изследва начина и формата на израза на авторите и др. В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XVII (XLIII), 3, 1967-1968

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Псалмите (Екзегетическо изследване и тълкуване) - Псалми 15, 16 и 17 В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XVIII (XLIV), 1, 1968-1969    

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Псалми, екзегетика
Псалмите (Екзегетическо изследване) - тълкуване на Псалми: 18, 19, 20 и 21 В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XX (XLVI), 1, 1970-1971  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Псалми, екзегетика
Псалмите - Екзегетическо изследване и тълкуване на Псалми 22, 23, 24, 25 В:  Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XX (XLVI), 1, 1970-1971  

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Lorem Ipsum
10,00 лв.
Характерни особености на Притчи Соломонови - Иван Марковски Авторът прави най-обща характеристика на някои по-значителни Притчи Соломонови. В статията:
 1. Разяснение на думата "Притча"
 2. Книгата Притчи Соломонови и нейният автор
 3. Разглеждане на по-важните Притчи:
 • Притчи за Божиите свойства - Всезнание и Всемогъщество
 • Притчи, които се отнасят до личния живот на човека
 • Притчи, които се отнасят за семейния живот
 • Притчи, които се отнасят до обществения живот
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XII (XXXVII), 9, 1962-1963

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Свещено писание на Ветхия Завет
Книгата "Частно въведение в Свещеното Писание на Ветхия Завет" е незаменимо университетско учебно пособие по дисциплината Старозаветна исагогика. Същевременно обаче тя представлява интерес и за всички, които се интересувт от:
 • названието
 • съдържанието
 • авторството
 • времето на написване
 • достоверността и др.,
на книгите на Свещеното Писание на Стария Завет.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

3,40 лв.16,50 лв.
Зареждане...
Цена
2 лв.28 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор