Цена
10 лв.16 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Библеистика
Lorem Ipsum

Книжно копие

14,00 лв.
древен юдаизъм
"История на епохата на Новия Завет" проследява един дълъг исторически период от близо две хилядолетия (XVIII в. пр. Хр. - II в. сл. Хр.), който обхваща цялостното развитие на традицията на древния юдаизъм - от времето на старозаветните патриарси, през периода на завръщането от вавилонския плен и възстановяването на храма до епохата на елинизма и римското господство в Палестина, когато живее Христос и възниква ранната Църква. Авторът поставя основните събития от библейската история не като голи исторически факти, а като осмислени в в цялостния контекст на старозаветната педагогия, чрез която Бог ръководи Своя избран народ и го подготвя да поеме Месия. Историята на епохата следва определен хронологичен порядък, но има и за цел преди всичко систематично представяне на
  • културната,
  • религиозната и
  • социалната рамка,
в която се движи библейското повествование.

Отпечатване в книжен формат

16,00 лв.
корица на книга
Настоящото изследване е опит да се установят някои дати от живота на Иисус Христос. Желанието на автора е този труд да послужи като хронологична рамка, в която да могат да се поставят събитията на Неговия земен живот и служение. За съжаление, по този въпрос често съществува неяснота. Причините са две:
  • в евангелията липсва последователност от конкретни дати. И това е съвсем разбираемо. За евангелистите (както и за другите писатели от онова време) е важно да опишат делата и да предадат думите на своя божествен Учител. Те не се интересуват от това, кога те се случват или са казват.
  • има голямо различие в мненията сред учените относно хронологичните сведения в евангелските вести за живота на Иисус Христос. В съвременната библеистика се забелязва тенденцията по-скоро да се изостави усилието, отколкото да бъде направен опит да се конкретизират тези вести. Както и да се прецени дали те биха могли да представят една смислена хронологична система от всички събития.
Ако се придържаме към историко-граматичното тълкуване на Свещ. Писание на Новия Завет, то би следвало да можем да подредим хронологичните данни в евангелията. Така ще може да бъде съставена една приблизително точна историческа картина за земния живот на Господ Иисус Христос. По принцип хронологичните дадености в Библията като юдео-християнски религиозен паметник от различни епохи (Старият Завет: XIII – V в. пр. Хр.; Новият Завет: от I в. сл. Хр.) имат условен характер. Те представляват поредно предизвикателство за богословствуващия разум. Защото по този начин в потока на времето се маркира в реален исторически план срещата на божественото и човешкото. Всичко това се осъществява в историческия контекст на събития в „Римския мир" (Pax Romana) – Римската империя.  

Отпечатване в книжен формат

14,00 лв.
синоптични евангелия
Отпечатък от : ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ OXPИДCКII" БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ Том 5, 2004 Нова серия

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

10,00 лв.
Предложеният труд има за основна цел да направи съвременния читател участник в едно богато и удивително живо предание. Това предание, за съжаление непознато и понякога изопачавано, принадлежи на едната и неразделна Църква. То е свързано с тълкуването на старозаветните текстове в Свещеното Писание на Новия Завет. Това става в светлината на личността и делото на Иисус Христос.
  • Вниманието на автора  е насочено главно върху тълкуването на старозаветните текстове в Новия Завет с оглед неговото месианско-христологично измерение, като интересът му е съсредогочен главно върху познаването, анализа и оценяването на богословските, философските и лингвистичните принципи, които направляват библейските писатели при библейското им тълкувание.
  • Изследването е ценен принос в областта на библейската екзегетика и изобщо на новозаветната богословска наука. То представлява интерес за всеки, който се интересува от богсловие и история.

Книжно копие

15,00 лв.
Зареждане...
Цена
10 лв.16 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства