Цена
10 лв.16 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Нов Завет
Книгата „Богословие на Новия Завет“ на о. Теодор Стойчев е сериозен научен проект. От една страна служи за осмисляне на някои значими и актуални аспекти в съвременната библеистика, и от друга – разглежда тълкувателни проблеми. Предлаганият труд не се ограничава с отговор на въпроса относно причините за отдалечаването на библейското от систематичното богословие, довело до това вярата да престане да участва в тълкувателния процес. Или пък за секуларното отношение към свещените текстове, при което образът на библейския Иисус се откъсва от църковния контекст и се разглежда в зависимост от предпоставките на съответния тълкувател. Авторът вижда своята задача преди всичко в това: - да покаже дълбоката връзка между Свещеното Писание и Свещеното Предание; - точно да определи ползите и приносите на историко-критичния метод; - да изтъкне, че Новият Завет трябва да си върне свръхестествения характер. Едва тогава той ще може да ни представи автентичния образ на Иисус Христос. Този идеен ракурс е нов за нашата богословска действителност и определено има приносен характер. СЪДЪРЖАНИЕ: Увод История на Новозаветното Богословие
 • Раждане и развитие на новозаветното богословие до появата на Реформацията (XVI в.)
 • Новозаветното богословие след Реформацията до края на XVII в.
 • Новозаветното богословие от края на XVIII до края на XIX в.
 • Новозаветното богослови от края на XIX и през XX в.
Вяра (Богословие) и история Свещеното писание и свещеното предание
 • Гласът на светите отци
 • Боговдъхновеност на Свещеното Писание
Методи на библейската критика
 • Историко-критически метод
  • Текстуална критика (textual criticism, наричана още lower criticism)
  • Историческа критика (historical criticism, наричана още higher sriticism)
  • Критика на писмените извори (Source Criticism)
  • Критика на формите и жанровете
  • Критика на традицията (traditional criticism)
  • Критика на редакцията (redaction criticism), наречена също критика на композицията (composition criticism)
 • Нова литературна критика (new literatury criticism)
  • Структурализъм
  • Наративна критика
  • Критика с оглед отговора на читателя (рецептивна критика)
  • Хаизъм
 • Други методи
  • Канонична критика
  • Екзистенциални перспективи
  • Специални перспективи
 • Фундаменталистки интерпретации
 • Оценка на предходните критики
  • Положителна оценка
  • Отрицателна оценка
 • Православна критика
Историческият Иисус Христос Образът на Месия преди идването на Иисус Христос в плът
 • Екскурс
 • Ангеломорфна христология
Преображение Господне Заключение

Книжно копие

15,90 лв.
Богословие на просперитета
Книгата на Теодор Стойчев "Богословие на просперитета: православна критика" предлага сериозно и задълбочено проучване на харизматичното движение "Богословие на просперитета" от гледна точка на православната теология и традиция. Специфичните белези на "евангелието на благоденствието", както е известно сред своите последователи, са материалното благосъстояние и физическото здраве на човека. Движението "Богословие на просперитета" е тясно свързано с много от ценностите на новото време и на модерния свят: здраве, преуспяване, благополучие, късмет, богатство, щастлив живот. Много от предизвикателствата и стандартите, през които съвременният човек е поставен в модерната епоха, по пряк или косвен начин се свързват с идеите на това религиозно учение. Авторът на книгата - протойерей Теодор Стойчев, е роден през 1973 г. в гр. Русе. Свещеник е към храмовете "Св. Атанасий Велики" и "Успение Богородично" в гр. Варна. Доктор по богословие с дисертация в областта на Свещеното Писание на Новия Завет.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

10,00 лв.
Въведение в Новия Завет
Настоящото изследване "Въведение в Свещеното Писание на Новия Завет" съдържа въпроси от Общото и от Частното Въведение и се състои от двадесет и една глави. Предложеният труд има за цел да запознае както студентите по богословие, така и всеки, който желае да се задълбочи в:
 • познанието на книгите на Новия Завет;
 • с историята на свещените текстове;
 • със средата, в която те са се появили;
 •  с проблемите, които решават.

Книжно копие

15,00 лв.
Зареждане...
Цена
10 лв.16 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства