Димитър Киров

Димитър Киров завършва математическа гимназия. Следва в Духовната академия „Св. Климент Охридски“ в София, където продължава богословското си образование в аспирантска програма (сега докторантура).

Академичен и административен опит: След конкурс е назначен за редовен асистент по Нравствено богословие с помощна дисципина Етически системи в катедрата по Догматическо и нравствено богословие в Духовната академия. През следващите години е хабилитиран и придобива професорско звание, както и научните степени „доктор по теология и „доктор на теологичните науки“.

Специализира в България и в чужбина, заема административни длъжности в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и в обезпечаващите катедрите и качеството на висшето образование в поделения на МОН.

Научни интереси: Изследователските му интереси се простират в областта на антропологията и христологията, като най-достоверни основи на християнската етика. Преподава главно християнска етика (нравствено богословие) и етически системи.

Професионален път: Наред с основната си работа в Софийския университет той преподава като съвместител във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в богословски и небогословски специалности.

Научни публикации: Изследователската му работа е отразена в над 500 публикации – монографии, учебници, студии и статии, доклади, десетки научни рецензии и др.

През последните години подготвя концепция с програма по Религия, учебни помагала и помощна литература по религия за ученици от 1. До 12. клас.

ПО-ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ДИМИТЪР КИРОВ

 1. Идентичност и духовност (Човекът и неговото дело). УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2013.
 2. Национална идентичност и християнска духовност. В: Сборник изследвания „Приноси към християнското културно-историческо наследство“, ИПК „Екобелан“, Асеновград, т. II, 2013.
 3. Хоризонти на християнската етика. В: Сборник „Вяра и знание“, Шумен, 2013.
 4. Будителство, традиция и идентичност. В: Сб. В духа и силата на преп. Паисий Хилендарски, Богословски студии, № 1, Практики за духовни усъвършенстване, Пловдив, 2012.
 5. Универсалност на християнската етика. В: Трудове на катедрата по теология, том 1, 2011.
 6. Дева Мария (Благословената между жените). УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2011.
 7. Народ, християнство, идентичност. В: Сборник изследвания „Приноси към християнското културно-историческо наследство“, том 1, Пловдив, 2011.
 8. Християнството е вяра. В: Сборник изследвания „Приноси към християнското културно-историческо наследство, Пловдив, 2010, второ издание.
 9. Структура и граници на християнската етика. УИ „Св. Климент Охридски“. С., 2010.
 10. Пътека към началото. Тестове за кандидат-студенти по теология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Философско-исторически факултет, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2010.
 11. Теология и философия: двата пътя, които водят човека при Бога. В: проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания, том 2 – история, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2010.
 12. Духовността на българския народ – дело на Българската православна Църква. В: Сборник „Българска православна Църква (Традиции и настояще)“. С., 2009.
 13. Библиоцентричност на духовното наставничество. В: Сборник доклади (научни конференции, 2007) „Библията в България“. С., 2007.
 14. Социалната мисия на Българската православна Църква (съавт.). С., 2007.
 15. Свещеното Писание на Стария Завет – един от изворите на нравственото богословие. В: Сборник „Международна научна конференция“, 2001. УИ „Св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2005.
 16. Майката на Иисус Христос. Библиотека „Християнска етика“, т. 2, С., 2007.
 17. Християнство и ислям (Основи на религиозната толерантност). Учебно помагало за учителя по религия „християнство и ислям“. Център за интеркултурни изследвания и партньорство (съавт). С., 2007.
 18. Дългът си изпълни и вярата опази (В памет на проф. Тотю Коев). УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2007.
 19. Богословие и философия (Етико-антропологичен профил). В: Сборник „Философия и религия“, УИ „Св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2006.
 20. Нравствено съдържание на догматическото учение на Църквата. В: Сборник УИ „Св. Кирил и Методий, В. Търново, 2006.
 21. Молитвата – необикновеният диалог. В: Книгата (Сборник) Отче наш (Our father). Булга Медия, С., 2005 (на български и английски).
 22. Нравствено богословие – история и настояще. В: Сп. „Богословска мисъл“, 2004, кн.1–4.
 23. Измеренията на човека. С., 2005.
 24. Пътят на човека към Бога (съавт.). С., 2005.
 25. Взаимодействие между църковен и политически живот. В: Сборник, Доайенът. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2004.
 26. Към изворите на християнския морал. В: Трудове на катедрата по история и богословие. ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2004.
 27. Иисус Христос, Църквата и историята. В: Сборник „Civitas Divino – Humana“. Тангра Наннакра ИК, 2004.
 28. Християнска етика (съавт.). Учебник за 9-12. клас. Издателство „Слънце“, С., 2003.
 29. Кесаревото на кесаря, а Божието на Бога! В: Любомъдрие, т. 4. Архив на българската философска култура. В. Търново, 2002.
 30. Щрихи от духовния образ на митрополит Климент Търновски (Васил Друмев). В: Юбилеен сборник „Васил Друмев – митрополит Климент Търновски, Шумен, 2002.
 31. Богословие на обществения живот. Издателство Дружество „Гражданин“. С., 2002.
 32. Измеренията на човешкия живот според Търновския митрополит Климент (Васил Друмев). Издателство „Вяра, надежда и любов“. С., 2001.
 33. Социално-етически акценти в богословието на тримата светители. В: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Трудове на катедрите по история и богословие“, т. 4, Шумен, 2001.Иисус Христос и християнството. В: сп. Философия, 2001, кн. 2.
 34. Нов поглед към християнството и Христос. В: Сп. Демократически преглед, кн. 46, 2001.
 35. Трите аспекта на етиката. 1. Антропология. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2004. Второ издание, 2001.
 36. Сборник по богословие. Тематични разработки за кандидат-студенти (съавт.). Издателство „Нов човек“, С., 2000.
 37. Духовно-нравствената ситуация в България – пътища и критерии за усвояване на християнските ценности. В: Българо-германски сборник „Църквите в Европа на прага на третото хилядолетие – шансове и предизвикателства“. С., 1999.
 38. Религия. Учебник за 5.- 7. клас (съавт.). МОН, С., 1998.
 39. Сборник текстове за кандидат-студенти по богословие (съавт.). УИ „Св. Климент Охридски“, С., 1998.
 40. Социалните измерения на дехристиянизацията. В: Сп. Философия, 1997, кн. 4-5.
 41. Християнска етика. Т. 1. Философия на морала, ч. 1.(съавт.). С., 1996.
 42. Въведение в християнската антропология. УИ Св. Климент Охридски“, С., 1996.
 43. Мъдростта е дърво за живот. УИ „Св. Климент Охридски“, С.,1996.
 44. Добро и зло в богословието на св. Климент Охридски. В: ГБФ, т. 1, Нова серия, С., 1995.
 45. Перспективите на християнската етика. В: Богословска мисъл, 1996, бр. 1.
 46. Културно-творчески функции на християнството. В: Сп. Философия, 1995, кн. 4.
 47. Вяра и живот (съавт.). УИ „Св. Кирил и Методий“, В. Търново, 1994.Богословски
 48. на човешката личност. В: Сп. Духовна култура, 1993, кн. 12.
 49. Човекът е съработник на Бога. ГБФ, том 1, Нова серия, 1993.
 50. Християнство и обществен живот. В: Сп. Демократически преглед. С., 1994, година NNVII, бр. 1.
 51. Етико-антропологична визия на блаж. Августин в светлината на платонизма. В: Сп. Философски алтернативи, 1993, кн. 4.
 52. Блаж. Августин. Щрихи от богословско-философското му учение. Издателство „Булвест“, 2000, С.,1993.
 53. Искри от словото Божие. Издателство „Булвест“ 2000, С., 1993.
 54. Нравственото богословие в Русия през 19 век и творчеството на св. Теофан (Говоров). В: Сп. Духовна култура, 1992, кн. 11.
 55. Религия и култура. В: Сп. Философия, 1993, кн. 2.
 56. Политика и морал. В: Сп. Философия, 1993, кн. 2.
 57. Кратка богословска енциклопедия (съавт.). Издателство „Булвест“ 2000, С., 1993.
 58. Християнска етика. В: Сп. Философия, 1992, кн. 4.
 59. Беседи по религия (съавт.). УИ „Св. Климент Охридски“, С., 1992.
От този автор:

Каталог