Цена
2 лв.20 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

13,00 лв.
Блажени Августин
Блажени Августин е забележителен богослов, църковен писател и философ - доктор на Църквата (doctor gratieae). Църковната история го нарежда сред най-видните представители на патристичната литература и го въздига във върховен авторитет на западното богословие и философия до ХIII в.

Отпечатване в книжен формат

8,80 лв.
Богословие и философия (Eтико-антропологичен профил). Религията и философията непрестанно се преплитат и макар тяхното взаимодействие понякога да поражда несъгласия и конфликти, то допринася полза и за двете. Съдържание:
 • Отношението на богословието към философията.
 • Философията зачита религията?
 • Има ли същностни основания в нравствеността, които да обуславят връзката й с религията?
 • Богословието и философията влизат в съприкосновение и в сферата на антропологията.
 • Богословието и философията могат да си сътрудничат в културния и социален живот.
 

Отпечатване в книжен формат

6,70 лв.
Християнска социология
В очертанията на съвременната християнска социология темата за света, човека и неговата култура е основоположна.  Настоящата книга се интересува от нашето съществуване и как то протича в този свят и разглежда някои по-важни тематични ядра в етико-социалната им връзка с цел намиране на правилно разрешение на въпроси от живота на човека. Динамичните обществени процеси се отразяват върху социалната мисия на Църквата и развитието на богословската наука. Нарастват и предизвикателствата към християнската етика и нейните класически постановки във връзка с дълбоките трансформации в обществения живот на нашите съвременници. Необходим е нов поглед върху обективното отражение на вярата в социалната сфера и взаимодействието на християнския морал върху разпределението на обществените блага и пазарното стопанство. Изисква се също адекватен подход при оценката на позициите на Църквата към постиженията на медицината и генното инженерство. Книгата е опит за осветляване на ролята на религията в обществените процеси и е предназначена за учебно помагало по християнска социология. Д. Киров

Препоръчано

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

16,00 лв.
Въведение в християнската антропология
"Въведение в християнската антропология" проследява в най-общ план:
 • сътворението на човека
 • грехопадението
 • проникването на греха и злото в света
 • възстановяването на човешката богообразност чрез изкупителния подвиг на Иисус Христос
 • богоуподобяването на човека.
Специално внимание е отделено на антропологичната схема:
 • Божи образ
 • човекът е образ на Христос
 • човекът е образ на Бога
Разглеждат се отраженията на греха върху Божия образ на човека в светлината на православното, римокатолическото и протестантското учение. Централно място в книгата заема въпросът за човешката личност като истински Божи образ.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.
Вяра и живот. Сборник
Сборникът "Вяра и живот" е опит да бъдат разгледани важни аспекти на богословските дисциплини:
 • Догматика
 • Патрология
 • Етика
При внимателен прочит на поместените в сборника статии читателят придобива представа за последователно или паралелно интерпретиране на актуални богословски теми и за тяхното възможно интерпретиране.  

Отпечатване в книжен формат

19,00 лв.
Дева Мария
Дева Мария е била най-прекрасната от всички жени не само физически, но и духовно, защото е притежавала необикновени дарове.  Светата Дева е ново начало на новото достойнство на жената. Тази книга се опитва да погледне от по-различен ъгъл в уникалното положение на Пресвета Богородица в този свят (което съотвества на нейните качества), в нейната психофизическа пълнота и в чистотата на сърцето й. В книгата се търсят отговори на следните въпроси:
 • Какво е мястото на жената в съзидателния план на Бога?
 • Какво призвание е гравирано в женската природа?
 • Как да се уравновесяват отношенията между жената и мъжа?

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.
Св. Климент Охридски - добро и зло
"Добро и зло в богословието на св. Кл. Охридски". Житиеписни бележки за св. Климент Охридски. Богословието на св. Климент Охридски разяснява две основни морални категории - добро и зло. В творчеството му са представени добрите дела и стойността на най-важните добродетели в епохата на св. Климент Охридски: любовта към Бога; смирението; покаянието; гостоприемството; милосърдието.  

Отпечатване в книжен формат

4,00 лв.
Сред богословските дисциплини най-дискусионна е християнската духовност. Макар да присъства постоянно в живота на Църквата и на нейните членове, едва в наше време тя придобива научно-богословски статус, подобен на другите богословски дисциплини. В тази книга се опитваме да покажем многообразната проблематика в богословските търсения, отнасящи се до конкретния живот на християнина и се стараем да представим техните интерпретационни принципи. Идентичност и духовност е подходяща за всеки, който желае да внесе смисъл на своето земно съществуване. Дори да не е склонен да намери в него предела на очертаните тук перспективи. Но въпреки това е готов да потърси помощ от Църквата. Съдържание: Идентичност и християнство
 1. Идентичността в социологическа перспектива
 2. Идентифността във философията и логиката
 3. Позиция на римокатолическата църква за идентичността
 4. Църква и идентичност
 5. Имаментни основни на духовния живот (Интегрална визия за човешкото битие)
 6. Християнската духовност - най-яркото отражение на човешката идентичност
 7. Православна християнска духовност: богословска дисциплина
 

Препоръчано

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

16,00 лв.
Измеренията на човешкия живот
"Измерения на човешкия живот според Търновския митрополит Климент" разкрива някои от религиозно-нравствените и църковно-обществени възгледи на митрополит Климент Търновски, според които той изгражда своя живот и делото си. Авторът се е опитал да надникне в мисията му от позицията на съвременността. Присъствието на Високопреосвещения Търновски митрополит Климент (Васил Друмев) в съвременния църковен и обществено-политически живот на страната е забележимо, защото неговите идеи са живи и до днес. Литературното творчество на митрополит Климент, неговата обществено-политическа дейност и архипастирско служение са много ценни за нас, защото в тях се съчетават делата на представители на различни поприща от ХIX век.

Отпечатване в книжен формат

4,00 лв.
Измеренията на човека
В книгата "Измеренията на човека" се съдържат знания за човека. Той е единствен по произхода и ценноста си в този свят. Неговата уникалност е разкрита от библейското антропологично учение. В центъра на изследването е разположен християнският възглед за човека като личност. Разгледани са също и някои аспекти на неговото  проявление, а именно:
 • отношението му към физическия свят;
 • религията;
 • съществуващото зло като заплаха за неговата идентичност.
В книгата заемат място някои философски антропологични концепции, които кореспондират с християнската антропология и свидетелстват за паралелния път (на библейското откровение), чрез който Бог е учил народите.

Препоръчано

Книжно копие

13,00 лв.
Енциклопедия - богословска
Енциклопедията съдържа основни понятия из областта на систематическото богословие (вероучение и етика). Също църковни събития и места, църкви, църковни общности, църковни празници, символи от църковно-богослужебния живот, наименования на религии, религиозно-философски учения, секти и други. Със своя скромен труд авторите се стараят да предложат основни енциклопедични знания за християнската религия като действителен елемент от културата на съвремието. С помощта на Енциклопедията читателите ще улесняват своите самостоятелни религиозни занимания със съществуващата у нас литература и ще обогатяват църковно-богословските си познания. Енциклопедията ще послужи също на неизповядващите християнската религия за изграждане на по-правилни и по-пълни представи за характера на Христовото учение и за неговото въздействие върху личния и обществения живот на хората. Предлаганият труд, пръв в нашата богословска литература, е кратък в двояк смисъл на думата:
 • защото повечето от термините с оглед обема на Енциклопедията са разгледани в сбита форма, и
 • защото не са включени всички богословски термини и понятия.
Тя е предназначена за широк кръг читатели: студенти, ученици, християни и нехристияни.

Онлайн достъп

Книжно копие

2,20 лв.10,00 лв.
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

5,00 лв.
Книгата "Мъдростта е дърво за живот" се състои от 55 есета (размисли) на богословско-етически и религиозно-философски теми. Читателите ще намерят отговори на редица въпроси от голямо значение за нашия живот, а именно:
 • Да отвръщаме ли на злото със зло?
 • Кого Бог избира в този свят и кого отхвърля?
 • Да приемем ли евтаназията?
 • Защо родените по плът преследват родените по дух?
 • На кого да помагаме - само на добрия или и на добрия и на злия?
 • Отговорни ли сме за греховете на своите родители? и т.н.

Книжно копие

5,00 лв.
Християнство и ислям
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Пътека към началото. Текстове за кандидат-студенти по теология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Философско-исторически факултет. Съдържание:
 • Стар Завет
 • Нов  Завет
 • Притчите на Иисус Христос
 • Християнство и морал
 • Църква и общество
 • Творческата сила на вярата

Отпечатване в книжен формат

4,00 лв.
Сборник по богословие
Сборникът по богословие включва поредица научно-богословски теми и е предназначен за кандидат-студенти в богословските факултети на страната. Повод за написването му е нуждата от такава литература и желанието на интересуващи се бъдещи и настоящи студенти по богословие да вникнат по-дълбоко в тематичното богатство на православното богословие.

Отпечатване в книжен формат

18,00 лв.
Изследването на социалната мисия на Българската православна църква е опит за се очертае социалната работа на Църквата. То е адресирано както към вярващи, така и към невярващи. Разработено е специално към:
 • семинаристи,
 • студенти по богословие,
 • учители по религия
 • работници в социалната сфера.
но също така и към всички, които се интересуват от ролята и мястото на Църквата в обществения живот.

Книжно копие

19,50 лв.
Християнска етика
"Структура и граници на християнската етика" представя трипластовата структура на християнската етика:
 • Христология
 • Християнска антропология
 • Феноменология на християнския морал
Много въпроси, свързани с личността и учението на Иисус Христос, продължават да се обсъждат като нови. С особено вълнение се подвига въпросът: Кой е Иисус Христос и какво допринася за нашия нравствен живот знанието за Него?  Ето и три довода, които указват насоки за размисъл, без да изчерпват очаквания отговор:
 • знанието за Иисус Христос култивира нашата вяра
 • чрез Иисус Христос човек разбира по-дълбоко своята същност и изключителното си достойнство
 • вярващият в Иисус Христос не мрази и не отмъщава

Отпечатване в книжен формат

16,00 лв.
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

5,00 лв.
Християнска етика
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Християнска етика
Изданието включва академичен курс лекции по дисциплината "Християнска етика" и представлява опит да се разкрие идейно-генетическата връзка на етическите теми, да се проникне по-дълбоко в основните проблеми на философията на християнския морал, да се изгради система на естествената нравственост според характера, структурата и целите на християнската наука за човека. Книгата е предназначена за студентите по богословие, за специалисти по етика и за всички, които се интересуват от философията на християнския морал, от неговия обхват и от съдържанието му.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

5,90 лв.15,00 лв.
Християнското богословие е огромна и много дълбока наука, която обхваща знания за Бога, света и човека. То се изучава както всички останали науки, с една на пръв поглед малка разлика:  тези, които желаят да го овладеят, е необходимо да се подготвят за божествените истини верово и нравствено, защото богословието се изучава и със сърце. Съдържание:
 • Православният храм
 • Изборът на човека
 • Завръщане при Бога
 • Учител и Осветител
 • Посредници и покровители
 • Вяра и живот
 • Живот без вяра
 • Осветената мъдрост на евангелието
 • Истинската религия
 • Християнството и другите религии

Отпечатване в книжен формат

12,00 лв.
Апостол Павел
"Човекът е съработник на Бога" е опит за етико-антропологичен обзор на посланията на св. ап. Павел. Студията се прави обзор на антропологичните и етичните представи за плътта и тялото; душата и ума; съвестта, сърцето и духа на човека; Божият образ в посланията на св. ап. Павел. Съдържание:
 1. Основни антропологични понятия в посланията на св. ап. Павел (Плът и тяло (понятието за "плът" извън обсега на греха; "Плът" в материален смисъл във връзка с греха); Душа и ум; Съвест; Сърце; Духът на човека; Божи образ.
 2. Опит за етико-антропологичен обзор (духовно-нравственото състояние на "естествения" човек; "външен" и "вътрешен" човек; Образът на обновения човек; Човекът е съработник на Бога - Божи образ и човешка личност.)
 3. Главни етико-антропологични тенденции в посланията на св. ап. Павел
 4. Заключение

Отпечатване в книжен формат

4,00 лв.
Зареждане...
Цена
2 лв.20 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор