Димо Пенков

Доц. д-р Димо Пенков е преподавател по Християнска апологетика и Психология на религията. Завършил е Богословския факултет при СУ  “Св. Климент Охридски” през 2004 г. Специализирал в Регенсбургския източноцърковен институт – 2002 г. По-важни публикации: Духовни и културни измерения на Православието и неговата специфика на фона на съвременното мултирелигиозно присъствие в Европа. В: Религиите в Европа и бъдещето на Православието. С., 2006; Античната теология на Сократ, Платон и Аристотел като форма на богопознание. С., 2008; Религиозни аспекти в творчеството на Иван Вазов и Стоян Михайловски. С., 2009; Православна идентичност и постмодернизъм. В: Религиозни и геостратегически парадигми и бъдещето на Православието в ЕС (сборник с доклади от международна конференция). С., 2009; Екзистенциални измерения на вярата в творчеството на Ф. М. Достоевски. С., 2009  и др.

Източник: https://ba.theology-sofia.org/

От този автор:

Каталог