Elena Ilieva

Елена Илиева

Елена Илиева е родена на 04 ноември 1987 г. в гр. Бургас. През 2015 г.
придобива ОНС „Доктор“ в професионално направление 3.9. Туризъм в „Икономически университет“ – Варна, Факултет „Управление“, катедра „Икономика и организация на туризма“. От 2013 до 2018 г. работи на длъжност „асистент“ в Колеж по туризъм – Бургас към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, а от 2018 г. заема длъжност „главен асистент“ в същия университет. През годините Елена Илиева не прекъсва професионалната си връзка с практиката, като упражнява успоредно дейност в областта на хотелиерството и туроператоска и турагентска дейност, с което обогатява съвременните практически аспекти на познанието си в туризма.

Владее английски и немски език, с което се дава широк спектър от
възможности за проучване на чуждестранния опит в познанието за туризма.

Научните разработки са в сферата на икономика на туризма, алтернативно хотелиерство и съвременни бизнес формати в хотелиерството и ресторантьорството. Автор и съавтор е на монографии, учебни помагала, студии и статии в специализирани издания, включително научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.

От този автор:
Зареждане...
Търсене
×

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални „бисквитки“, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални „бисквитки“ на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на „бисквитки“.

Допълнителни „бисквитки“ на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.