Цена
2 лв.200 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
В предложения сборник авторът не цели да прави културологични или семантични съпоставки между посочените две епохи. По-скоро отразява хронологическата структура на включените в него над осемдесет
 • студии,
 • статии,
 • есета и
 • популяриаторски материали
в няколко от сферите, които са били обект на научните му интееси, а именно:
 • Средновековна България,
 • Византия,
 • Средновековна Европа,
 • християнството на Балканите.
Някои от проблемите на съвременността са включени в третата част на книгата. Ровечето от тях са писани инцидентно по повод различни годишнини или обсъждани теми в печата през последните тридесетина години. Значителна част от материалите са отпечатани, но има и такива, които досега не са публикувани. Сборникът се появява по повод 65-годишнината на автора, което е своеобразно резюме на научните интереси и гражданските у позиции в края на активната му университетска кариера.

Книжно копие

20,00 лв.
История на българия
Lorem Ipsum

Книжно копие

12,60 лв.
миней
 • Произход на славянските всекидневни минеи (въз основа на службите за месец декември)
 • Лексикалните разночетения в химнограгските текстове: текстологични и стилистически аспекти
 • Към реконструкцията на комплекта на старобългарски служебни минеи: кодекс Соф. 199 от РНБ (12-13 в.)
 • Оригинални старобългарски творби на Кирило-Методиевите ученици в Минея

Книжно копие

20,00 лв.
Настоящий труд имеет своей задачей с религиозно-психологической точки зрения раскрыть учение святых отцов-аскетов - древних учителей подвижничества и русских оптинских и других аскетических современных писателей об особом монашеском устроении - старчестве, о его несомненных добродетелях, выяснить всю необходимость старчества в жизни монашества, значение его для окормляемых учеников и самого окормителя - старца.

Книжно копие

10,00 лв.
корица на книга
Поредицата „Документите с Антон Тодоров" е планирана като многотомна фундаментална публикация на документални сборници. Темите в нея ще следват тези на предаването със същото наименование, което се излъчва по Телевизия Европа от февруари 2018 г. до днес. Основната идея на това издание е да се въведат в научен и публичен оборот особено важни и неизвестни документи, които разкриват истината за периода от 9 септември 1944 г. до наши дни, каквато се съдържа в архивните документи, а не каквато съществува във фантазиите на хората или в пропагандните клишета на посткомунистическите носталгици. Поредицата „Документите с Антон Тодоров" ще обхваща тематично следните основни направления: „Коя България „загубихме"; „Задкулисието на прехода"; „Икономическите досиета"; „Неразказаната история"; „Разрушените митологеми"; „Шпионски игри"; „Военна тайна". Под шапката на всяко от тези основни тематични направления ще бъдат публикувани по няколко тома, всеки от които ще съдържа архивни документи по различни теми, разработвани в предаването от 2018 г. насам. В тази поредица за пръв път ще бъдат публикувани документи от различни архиви (Централен държавен архив / ЦДА/, Комисия по досиетата /КРДОПБГДСРСБНА/, Архив на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол, регионални архиви, ведомствени архиви, лични архиви и т.н.), които описват съветския шпионаж срещу България преди окупацията й на 8 септември 1944 г., финансирането и ръководенето от Съветите на истинска тайна война срещу отечеството ни и българската нация в периода 1919-1944 г. Ще имате възможност да се запознаете с документи, които дават широка панорама на стопанския, финансовия, социалния, политическия и военен упадък на комунистическа България, на репресивния характер на тоталитарния режим и неговия сателитен по отношение на Съветския съюз характер. Ще публикувам и солиден набор от документи, които доказват ограбването на страната ни след 9 септември 1944 г. от Москва чрез различни механизми и политики в рамките на СИВ и Варшавския договор. Томовете, които касаят времето след 10 ноември 1989 г. ще въведат в научен и публичен оборот множество напълно неизвестни документи, свързани с приватизацията, политическото корупционерство, банковите кризи, политическото задкулисие, непрозрачността на подбора и изграждането на политическите, финансовите и бизнес елитите, влиянието на постсъветска Русия върху процесите в България, както и зависимостите от нея в ключови области на политическата и стопанската сфера, както и сферите на сигурността и външната политика.

Книжно копие

25,00 лв.
масонство
   

Книжно копие

12,50 лв.
История на България
Съдържание: Глава I. Образуване и развитие на българската народност през средновековието (VII-XIV в.) Глава II. Ислямизационни и асимилационни процеси сред част от българското население през ХV-XVIII в. Глава III. Българската възрожденска нация и ислямизираното българско население Глава IV. Ислямизираното българско население в условията на капиталистическа България Глава V. Развитието на националновъзродителния процес сред потомците на ислямизираните българи в условията на социализма Глава VI. Културата на ислямизираните българи - неразделна част от общобългарската култура  

Книжно копие

10,00 лв.
човешки ресурси
"Стратегическо управление на човешките ресурси" е учебник, който съдържа най-новите концепции, модели и практики на управление на работещите в тясна връзка и зависимост със стратегиите за развитие на бизнеса и организациите. Основният акцент е върху разработването на стратегии и политики и избор на най-добрите за управление на човешките ресурси от гледна точка на:
 • корпоративните цели,
 • корпоративната отговорност,
 • интегрирането и мотивирането на работещите за по-високи резултати.

Книжно копие

22,00 лв.
Християнска етика
"Структура и граници на християнската етика" представя трипластовата структура на християнската етика:
 • Христология
 • Християнска антропология
 • Феноменология на християнския морал
Много въпроси, свързани с личността и учението на Иисус Христос, продължават да се обсъждат като нови. С особено вълнение се подвига въпросът: Кой е Иисус Христос и какво допринася за нашия нравствен живот знанието за Него?  Ето и три довода, които указват насоки за размисъл, без да изчерпват очаквания отговор:
 • знанието за Иисус Христос култивира нашата вяра
 • чрез Иисус Христос човек разбира по-дълбоко своята същност и изключителното си достойнство
 • вярващият в Иисус Христос не мрази и не отмъщава

Отпечатване в книжен формат

16,00 лв.
Книгата на отец Павел Флоренски "Стълб и крепило на Истината: опит за православна теодицея в дванадесет писма" е запазила за нас немалко от неизчерпаемото богатство на неговата личност, от интересите и поривите на този всестранен гений. От богословско-философска гледна точка книгата  е един от жалоните на православната мисъл през ХХ век. Влиянието й е огромно, и дори там, където модерните философи и мислители на православния свят не са съгласни с решенията на Флоренски, те продължават да работят над проблемите, поставени от него. А за вярващата душа тя е пир за духа, вълнуващо приключение за боготърсача, силно и освежаващо изпитание за нашия интелект, и най-сетне - своеобразен сбит, сгъстен компендиум и енциклопедия на хилядолетната християнска духовност.

Книжно копие

25,00 лв.
Радко Поптодоров
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

13,00 лв.
Библия църква посткомунизъм
Второто допълнено издание на сборника “Съвременни богословски проблеми” е допълнено с материала “Библия, Църква и посткомунизъм” като са отстранени забелязаните в предишния текст грешки.
 • Тъй като материалите в сборника са различни научни доклади, статии и беседи, които засягат често пъти много разнопосочни проблеми – поради обстоятелството, че са писани с различна цел – те са групирани, доколкото е възможно под общ знаменател, като отделни рубрики.
 • Тази е причината, поради която в някои от тях се срещат повторения на отделни идеи и събития. Сборникът съдържа някои материали, които влизат в програмите на учебни предмети по старозаветна библеистика, преподавани в Православния богословски факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Книжно копие

5,90 лв.
чудеса, светии, монашество
В книгата "Съвременни чудеса. Образи на благочестие и святост от съвременна България" са описани множество чудеса, някои от които вече забравени.  У нас има много духовници - архиереи, свещеници, монашестващи и миряни, показали висок изповеднически и молитвен подвиг. Освен разказите за съвременни чудеса, книгата съдържа и кратки бележки и описания на живота на подвижници аскети, подвизавали се в родината ни след 1944 г. Картината на техния подвиг е малко позната и е пестелива на щрихи, но крие в себе си голяма духовна сила. Атеистичният период нанесе тежък удар върху отшелничеството. Постниците, особено край Рилския манастир, бяха затворени и подвижниците  разпръснати. И все пак тук и там останаха смели последователи, които копнееха за молитвен подвиг в уединение.

Книжно копие

4,00 лв.
Библейско богословие
Книгата "Сърцето в Стария Завет" разглежда някои древноизточни антропологични представи и сътворяването на човека според книга Битие.
 • Представени са основни антропологични понятия в Стария Завет в тяхната взаимовръзка с категорията "сърце" и представата за сърцето като основна антропологична реалия в Стария Завет.

Отпечатване в книжен формат

14,00 лв.
  Годишник на духовната академия "Св. Климент Охридски", 1935 г. Със скептика-младеж при Спенсер - проф. Архим. Евтимий    

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, 1930 г.  

Книжно копие

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

В своя труд авторът поставя въпросите за грехопадението, изкуплението и спасението като богочовешки взаимоотношения, разгледани от гледна точка на православината, римокатолическата и протестантската вяра. В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XII (XXXVIII), 10, 1962-1963      

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Обект на внимание на книгата „Съчинение разсъждение. ІІІ част" са непреходните теми в литературата. Теми, присъстващи в творби, изучавани в среден и горен курс на българското училище. Помагалото съдържа примерни разработки на съчинения разсъждения в повече от един вариант, диалогичен прочит на художествени творби, насоки за самостоятелна подготовка. (Помагало за учениците от среден и горен курс. Съдържа разработки на съчинения разсъждения в повече от един вариант, насоки за самостоятелна подготовка).

Книжно копие

12,80 лв.
Настоящата книга "Съчиняването на така наречения македонски книжовен език" съдържа публикациите "Документи за съчиняването на "македонския книжовен език" от ст.н.с., к.ф.н. Ив. Кочев и Ив. Александров (сп. "Македонски преглед", г. ХIV, 1991, кн. 4, с. 5-23) и "Разпадането на Югославия и бъдещето на македонския книковен език (Късен случай на глототомия?)" от австрийския професор Ото Кронщайнер (сп. Македонски преглед, г. ХV, 1992, кн. 3, с. 29-46), с превод от немски Der Zerfall Jugoslawiens und die Zukunft der makedonischen Literatursprache (Der slawischen Sprachen, Wien, Band 29, 1992, S. 143-171). Както личи от заглавията на изследванията, в тях се разглеждат проблеми, свързани с различни етапи на явлението "македонски книжовен език", ранния, съвременния и евентуално бъдещия. Проучванията нямат дискусионен характер, понеже се основават върху материали, изработени в самата Република Македония. Те откровено и недвусмислено показват изкуствения характер на т.нар. македонски книжовен език. Материалите почти не се нуждаят от интерпретация и говорят сами за себе си, давайки отговор на всички въпроси, официално прикривани от скопските и белградски филолози.

Книжно копие

8,00 лв.
Пастирско богословие
Книгата "Същина на пастирското служение: архипастирско послание до благоговейния клир на Софийска епархия", както показва и самото заглавие е пастирско послание на Екзарха към свещенослужителите на Сфийска епархия. Митрополит Стефан (Стоян Попгеоргиев Шопов), по-късно екзарх Български, е роден на 7 май 1878 г. в с. Широка лъка, Смолянско, в семейството на свещеник Георги Шоков. Завършва Богословското училище в Самоков и Духовната академия в Киев. През 1910 г. приема монашеско пострижение. През 1921 г. е ръкоположен за епископ Маркианополски, от 1922 до 1945 г. е Софийски митрополит. На 21 януари 1945 г. е избран за Български екзарх. През септември 1948 г. е интерниран в с. Баня, Пловдивско, където живее до смъртта си на 14 май 1957 г. Погребан е в съборната църква в Бачковския манастир. Екзарх Стефан е автор на много слова и богословски трудове, между които "Напът за Дамаск" (1932), "Българската Църква (1932), "Същината на пастирското служение (1935), "Религия и наука" (1937) и др.

Книжно копие

4,00 лв.
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. V (XXXI), 9, 1955/1956 В статията:
 1. Същината на Църквата
 2.  Задача на Църквата
 

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Тайната история
Книгата "Тайната история" е на най-известния историк от ранновизантийската епоха - Прокопий Кесарийски. "Тайната история" представя разобличително описание на император Юстиниан, императрица Теодора и на най-добрия пълководец на Юстиниан - Велизарий.

Книжно копие

8,00 лв.
В книгата "Тайните на сектите" ще разберете кои са трите кита, върху които се крепи безпрекословната власт на "духовните учители", т. нар. гуру, в чиито изкусно хвърлени мрежи попадат милиони хора, предимно младежи, във всички краища на света, а именно:
 • мистика
 • секс
 • пари
Книгата на двамата френски журналисти Жак Кота и Паскал Мартен разбулва редица тайни на религиозните секти - умело засекретени общности, чиито истински подбудители и ръководители се стремят към световно господство, опустошавайки съзнанието на хората, превръщайки живота на своите лековерни последователи в пепелище на надежди и илюзии.

Книжно копие

13,00 лв.
фотография
Тайните на фотографията: как се правят хубавите снимки (практическо ръководство) В това практическо ръководство лесно и бързо ще намерите всичко за филми, фотоапарати, обективи, филтри, светкавици и светломери. Ще научите най-важното за правилната експозиция. Ще се запознаете с основните принципи на композицията и осветлението. Многобройните снимки, обяснения на достъпен език и таблици с актуална информация ще ви помогнат да създадете незабравими фотографии.

Книжно копие

40,00 лв.
Зареждане...
Цена
2 лв.200 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор