Цена
Цена - slider
8 лв.27 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
300 въпроса, 3000 отговора
300 въпроса, 3000 отговора е наръчник за явяване на интервю. Книгата е Вашият "Пътеводител на космическия стопаджия". С тази разлика, че Ви помага да спрете "на стоп" не космически кораб, а нещо много по-важно - вниманието и благоприятното за Вас решение на работодателя. Посланието на авторката на книгата "300 въпроса, 3000 отговора" - за тези, които търсят работа - далеч не изчерпва адресите и реалните ползи от текста. Животът е интервю! Умението да питаме и да отговаряме (или да не питаме и да не отговаряме) е равно на УСПЕХА, към който се стремим. За УСПЕХА ни трябват добре заучени и добре изпълнени роли. Авторката ни предлага своя прочит на драматургията и усещането си за добре изпълнена роля. Напътствията се основават върху обобщаването на практиката, "здравия разум", опита. Това превръща съветите в добри ориентири на нашето езиково поведение. Прочетете този текст. 300 въпроса, 3000 отговора е наръчник, който ще Ви обогати. Връщайте се към него - всеки път ще откривате нови послания (защото ще четете с различните очи на новия опит). Животът е учене. Ученето е път към УСПЕХА. Ученето вече е УСПЕХ. Доц. д-р Цветан Давидков.  

Книжно копие

27,00 лв.
истинското лидерство Джон К. Максуел
Lorem Ipsum

Книжно копие

13,00 лв.
Книгата е посветена на теоретичната и терапевтична рамка, на специфичните нарушения в артикулацията, фонемиката и фонологията на българския език. Представени са конкретни терапевтични стратегии и етапи на:
 • логопедичната интервенция при артикулационни нарушения;
 • артикулационната и акустичната характеристикана нормативните фонеми;
 • видовете неправилна артикулация;
 • методите за постановка, автоматизация и диференциация на нарушените звукове.
Ръководството предлага конкретен лингвистичен материал и логопедични упражнения за преодоляване на нарушената артикулация. Практическото ръководство е полезно за клиничната работа на логопеди и представлява интерес за всички, които се интересуват от правилната реч на децата.

Книжно копие

24,60 лв.
за ораторското изкуство
Сборникът "За ораторскато изкуство" на А. В.  Толмачов има характер на христоматия. Насочен е към всички, които имат желание да постигнат високо ораторско майсторство.

Книжно копие

16,00 лв.
стратегически комуникации
В книгата:
 • Дефинират се същността на интерактивните стратегически комуникации, архитектури и технологии, тенденциите за развитие на мрежовите стратегии, проблемите при трансфер на съдържание и подходите за интегриране на новите медии в платформите по управление на знание.
 • Разглеждат се особеностите, принципите и моделите на стратегически комуникации и обвързаността им с интерактивните компютърни технологи.
 • Анализират се типични проблеми, породени от несъвършените методи за откриване, извличане, обработка и предаване на знание и информация в съвременните мрежи.
 • Дискутират се основните проблеми, свързани с развитието, популяризирането и внедряването в практиката на интерактивните мудии, мобилни приложения и социални мрежи.

Отстъпка

Книжно копие

16,00 лв.
Реторика и комуникации
Как да печелим дебати. Аргументация. Комуникация и грешки: прагматико-диалектически перспективи. Едно демократично общество може да постигне своите цели посредством постоянни обсъждания и вземане на колективни решения, чиято цел е социалната полза и справедливост. Главният инструмент в този процес са дебатите и умението те да бъдат водени правилно, т.е в унисон с истината. В настоящата монография аргументацията се разглежда като интерактивна структура, състояща се от речеви актове, чиято цел е да решат конфликта в нечия полза. Книгата се състои от две части:
 • Първа част е посветена на прагматическия анализ от позициите на теорията на речевите актове.
 • Втора част показва десет основни правила за водене на дискусия и типовете нарушения на нормативните предпоставки.
Изследването е предназначено за логици, езиковеди, философи, реторици, юристи, политици и за всички, които се интересуват от теория на аргументацията.

Книжно копие

19,50 лв.
презентация
Ако искате да научите като презентатор:
 • как да изготвите сценарии за различни презентации;
 • как да направите слайдовете информативни и интересни;
 • каква е разликата между промоция и презентация.
Ако искате да формирате у себе си:
 • концентрация и разпределеност на вниманието;
 • умения да направлявате диалога с аудиторията;
 • увереност и самоконтрол при презентиране.
Ако искате да бъдете:
 • убедителни и интересни презентатори;
 • атрактивни и въздействащи оратори;
 • манипулативни и провокативни говорители.
Ако искате да направите:
 • уместно пространствено оформление за презентация;
 • подходящ избор на технически уреди и устойства;
 • ефектно съчетаване на езикови, неезикови и визуални средства.
Добре е да прочетете тази книга.

Книжно копие

15,00 лв.
емоционалното пазаруване
Надежда Димова е доктор по икономика и преподавател в Нов Български Университет. Член е на Българската асоциация по маркетинг. Води курсовете по
 • "Маркетинг"
 • "Основи на маркетинга"
 • "Маркетингови проучвания и анализи"
 • "Икономика на търговията"
 • "Управление на продажбите"
 • "Дистрибуционна политика".

Книжно копие

13,90 лв.
Невербалната комуникация в телевизията
Интересът към невербалната комуникация във все повече научни разработки не е случаен. Поради спецификата на този тип комуникация теоретичните разработки винаги изхождат от практиката и са ориентирани към нея. Настоящата работа се опира на конкретни наблюдения на речевото общуване в телевизионните публицистични предавания и въз основа на анализа на събрания богат архив се правят редица изводи с теоретично и практическо приложение. "Невербалната комуникация в телевизията" разглежда речевото съобщение като съвкупност от вербални и невербални компоненти. Следователно проучването на невербалните средства трябва да отчете тяхната обвързаност с вербалните и присъствието им в структурата на речевите актове. Този подход анализира невербалните средства не като отделна семиотична система, а "само като функционална част, подчинена на вербалния акт". За да се подчертае тясната връзка и подчинената функция на този тип невербални компоненти спрямо езиковата система, те се обозначават като паралингвистични. "Невербалната комуникация в телевизията" изследва невербалните (паралингвистичните) средства в публицистични телевизионни програми на български език, независимо дали компенсират или синхронизират вербалното изказване, но задължително включени в израза. Невербалната комуникация в телевизията се ограничава до описанието и анализа на паралингвистичните кинетични средства, включващи жестове, мимики, телодвижения, които са част от вербалното съобщение и са пряко свързани с речевото взаимодействие. Разглеждат се две групи паралингвистични средства:
 1. Употреба на паралингвистични средства при вербални изказвания със "служебни" функции:
 • за реализиране на речевия етикет;
 • за поддържане на контакта (пр. запълване на паузи при затруднение, речеви грешки и корекция и др.);
 • за прекъсване на контакта;
 • за привличане на вниманието;
 • за смяна или потвърждаване на комуникативните роли (даване или вземане на думата);
 • за проверка на канала и кода (за "удостоверяване" на възприемане и разбиране);
 • за структурно оформяне на изказването (в рамките на изказването).
2.  Участие на паралингвистичните средства в изграждането и развитието на "същинските" изказвания (с компенсираща или синхронизираща функиця).

Книжно копие

18,00 лв.
православие, медии и телевизия
Образът е медия. Православие и телевизия в България Съдържание: Глава първа
 • Образът като медия на Бога
 • "Иконостас" по Нова телевизия - опит за портрет на телевизионно предаване
 • "Иконостасът" е визуалният начин да покажеш календара" - интервю с Мариян Стоядинов, богослов и преподавател
 • "Всяко произведение трябва да е триединно"  - интервю с Любомир Върбанов, режисьор
Глава втора
 • Общественото мнение в Евангелието
 • "Вяра и общество" по БНТ - опит за портрет на телевизионно предаване
 • "В телевизията трябва да има синтез на визуалното и словесното" - интервю с Горан Благоев, историк и журналист
 • "Не говорете сложно, кажете две думи просто, за да ви разберат хората" - интервю с Явор Дачков, богослов и журналист
Глава трета
 • Църковно слово и телевизия
 • Религиозният живот на българското общество в телевизионните новини
 • Празнични директни послания
 • "Телевизонното изображение трябва да бъде не само илюстрация, но да е тълкувателно" - интервю с Гергана Иванова, режисьор

Книжно копие

12,00 лв.
Телевизионна журналистика
Поведение пред камера е изследване за различните типове поведение в кадър на участниците в телевизионни предавания. В книгата се предлага теория на поведението пред камера, който е със самостоятелна теоретична част за анализиране на екранните процеси на участниците в телевизионните програми.  

Книжно копие

15,00 лв.
Телевизионна журналистика
"Поведение пред камера" предлага теория на поведението пред камера, базирана на анализ на журналистическата телевизионна визия и телевизионна реч, както и на класическото изследване  на поведението в ефир в различните жанрови групи. Авторът създава поведенчески модели за анализиране на журналистическата дейност и прави нова квалификация на журналистическото поведение пред камера. За пръв път в книгата са разработени репетиционни телевизионни упражнения, като методиката обхваща т.нар. ретепетиционен период - преди поява на екран. "Поведение пред камера" е първото проучване за поведението пред камера, което се фокусира в журналистическата дейност.

Книжно копие

15,00 лв.
култура и комуникации
"Преходни истории за култура и комуникации" е моментна снимка на комуникациите на творци и творби - помежду им, с техните публики, с новите технологии. Отношенията между отделни прояви на изкуствата и техните комуникативни интерпретации са изменчиви и фрагментарни, за това и конструкцията на книгата следва едно съвременно възприятие: на парче, с отклонения, лъкатушения, завръщания, препратки. С кратки текстове на разбираем и непретенциозен език, с хлабави връзки, понякога хаотични и случайни прехвърляния - като при ключови думи. Но в съзнанието на читателя така се оглежда преминаването през културната история през модерните ѝ прочити до недоразуменията или новаторството в употребата на артефакти. Защото дълбокото ми убеждение е, че новото не е добре забравеното старо, а добре усвоеното старо.

Книжно копие

13,00 лв.
Сигурност и отбрана
"Публични комуникации в сигурността и отбраната" е предназначен да подпомогне слушателите, студентие и специализантите от Военна академия "Г. С. Раковски" при изучаване на учебните дисциплини "Връзки с обществеността", "Политическа психология", "Основи на публичните комуникации" и др.  

Книжно копие

8,00 лв.
Книгата "Телевизията и детето" на румънски биофизик и богослов Вирджилиу Георге говори за проблемите - физиологични и психологични, свързани с гледането на телевизия. Телевизионното идолопоклонничество, според автора, лишава детето от опорна точка в живота му, а доминирането на екрана в дома потиска семейната атмосфера и разрушава естествените механизми за формиране на човешката личност.
 • Книгата представя съвременните научни наблюдения относно въздействието на телевизията върху съзнанието и дава конкретни насоки за превенция.

Книжно копие

10,00 лв.
Техника на говора
Книгата "Техника на говора" на Йордан Черкезов представлява практическо ръководство за драматични и оперни артисти, оратори, радио и телевизионни говорители, адвокати, учители и всички, които се интересуват от изкуството на красноречието.  

Отпечатване в книжен формат

15,00 лв.
Зареждане...
Цена
Цена - slider
8 лв.27 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор