Цена
Цена - slider
2 лв.40 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Антологията “50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога” съдържа документирани цитати, подбрани от книгите, статиите и писмата на едни от най-авторитетните световни учени и творци.

Свободен достъп

10,00 лв.
Книгата на Клара Тонва "Ако любов нямам..." е посветена на християнството, чието основно съдържание, както и пълнотата на християнския живот, се свързват в едно чрез личността на Богочовека Иисус Христос. През призмата на разгледаните в текста централни теми на православното богословие - за Света Троица, за Боговъплъщението, за Светия Дух и за Църквата, които са от основополагащо значение за църковния и социалния живот, се прави опит да бъде изразена православна позиция относно актуални съвременни проблеми, каквито са:
 • екологичната криза;
 • дехуманизиращият потенциал на биотехнологиите;
 • хомосексуализмът;
 • религиозният фундаментализъм;
 • съвременният феминистки прочит на Библията;
 • „лицата" и границите на междурелигиозния диалог и други.
В книгата се преплитат догматически, социологически и религиоведски теми и представлява интерес за широк кръг читатели - от такива, които се интересуват от богословие, до търсещи Бога или невярващи.

Отстъпка

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.18,00 лв.

Богословието на иконата е фундаментален елемент от единното тяло на Православното Предание.

"Богословие на иконата" на Леонид Успенски предлага на читателя задълбочен и сериозен подход към тайната на свещеното изображение. Той прави преглед на развитието на църковното изкуство на християнския Изток от първите му стъпки в катокомбите до днес. Това е най-достъпното въведение към историята и богословието на иконата и е основен текст, върху който се градят повечето от съвременните изследвания на иконографията.
 • Леонид Успенски, един от най-значимите иконографи и иконолози на XX век, живее в Париж и умира през 1987 г.

Книжно копие

25,00 лв.
Вестители на Божието царство
"Вестители на Божието царство е" книга е за библейските пророци от Амос до Реставрацията. Пророците са най-трудни за тълкувателите на Библията. Рядко на света са се появявали хора като тях, до такава степен устремени към бъдещето… Пророците и днес за нас са предвестници на Истината… Те са ни скъпи като учители на вярата и живота” – така авторът, прот. Александър Мен, говори за книгата си. За пръв път „Вестители на Божието царство” е издадена през 1992 г. в Москва. „Настоящата книга е една от най-ярките в цялостното творчество на отец Мен. Темата за пророчествата от Стария Завет и тяхната връзка с боговъплъщението е най-същностната за християнската вероизповед” – споделя преводачът на българското издание г-жа Добринка Савова-Габровска.
 • Към книгата ще намерите приложение с богата справочна информация.

Книжно копие

12,80 лв.
Визаннийски икони
Настоящият труд "Византийски икони. Практическо ръководство за начинаещи" е полезен и актуален не само за утвърдени иконографи. Той е замислен и като справочник за всеки, който се интересува от историята, развитието и технологията на иконописта. Изучаването и изповядването на Христовото учение е немислимо без свещените изображения - иконите. Те са неделима част от Православното вероучение и традиция. Практическото приложение на съдържанието ще доведе до обогатяване на всички, които имат интерес от това изкуство. И, надяваме се, ще доведе също и до осезателен резултат върху облика на иконите. Иконите, които ще се появят занапред в нашите храмове, изписани от автори, носещи църковно съзнание и благодатно водени от Светия Дух.

Отстъпка

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

10,00 лв.25,00 лв.
Пренатално възпитание
Днеc мнoгo пcиxoанализи и пcиxoтеpапии cе cтpемят да дoведат дo cветлината на cъзнаниетo дълбoкo cкpитите пcиxoлoгичеcки тpавми. Tези дейcтвия, без cъмнение възcтанoвителни, дocтатъчни ли cа те за изгpаждане на бъдещетo? Hе е ли вpеме да cе cтpемим да изгpадим физичеcкoтo и пcиxичеcкoтo здpаве на чoвешкoтo cъщеcтвo, oще c негoвoтo фopмиpане, пpез пpенаталния пеpиoд? Hаучните и пcиxoлoгичеcки изcледвания oт пocледните деcетилетия пoтвъpждават xилядoлетната интуиция на жените: дететo в утpoбата е еднo cетивнo, чувcтвителнo, pеагиpащo cъщеcтвo, защoтo oт зачеванетo му негoвите клетки взаимнo cе инфopмиpат дoкатo cе фopмиpат. Чpез cилите на живoта, кoитo cа в негo и пocpедcтвoм физичеcките, емoциoнални и пcиxичеcки матеpиали, внеcени oт майката - и чpез нея, oт бащата и oкpъжаващата cpеда - неpoденoтo дете изгpажда ocнoвите на cвoетo здpаве, на cвoята емoциoналнocт, на cвoите начини на взаимooтнoшение и вpъзка, на cвoите интелектуални и твopчеcки възмoжнocти. Toва възпитание, пpенаталнo и еcтеcтвенo, е ocнoвoпoлагащo. Hапиcана яcнo и пpocтo, наcтoящата книга пpедcтавя пoлезни пoзнания, cвидетелcтва и внушения, кoитo мoгат да пoдxpанят твopчеcкия дуx на бъдещите poдители. Bъзпитатели, младежи, oбщеcтвеници и coциални pабoтници ще намеpят oбща инфopмация, кoятo мoже да pъкoвoди теxния избop. От тoва кoлективнo ocъзнаване завиcи дo гoляма cтепен бъдещетo на индивидите, на poдителcките двoйки, на cемейcтвата и на oбщеcтвoтo.

Отстъпка

Книжно копие

20,00 лв.
проповеди
Представените в тази книга беседи са изнесени от големия богослов и духовник на нашето време схиархимандрит Софроний Сахаров (1896-1993) в основания от него манастир „Св. Йоан Кръстител” в графство Есекс, Англия. Надяваме се, че читателят ще извлече духовна полза от четенето на беседите и при внимателно задълбочаване в тях може би ще „чуе” гласа на отец Софроний, изпълнен с любов към Бога, любов и състрадание към всеки човек и „към целия Адам”.

Книжно копие

3,00 лв.
Нехристиянски религии
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

смисълът на историята
Lorem Ipsum

Книжно копие

5,00 лв.
Задгробният живот
Задгробният живот или как живеят нашите покойници и как ще живеем ние след смъртта според учението на Православната Църква, по общочовешко предчувствие и чрез научните изводи.

Книжно копие

25,00 лв.
корица на книга
"Как да възпитаваме децата в предпубертетна възраст" ще Ви помогне с нови идеи за това, как да напровите живота си по-лесен докато детето Ви преминава през този труден за него и за Вас период. Не би трябвало да е така... Отглеждането на деца е едно от най-важните и удовлетворяващи неща в живота. Това може да бъде предизвикателно, дори влудяващо, но ако го направите правилно, ще стане една от най-големите опитности. Ако търсите брилянтни идеи как да бъдете по-добър родител, тази книга е за вас. Предлагаме ви 52 брилянтни идеи за подобряване на вашия семеен живот. Те са изпитани на практика и подобрени в лабораторията на живота.

Книжно копие

15,00 лв.
Lorem Ipsum

Отстъпка

Книжно копие

18,60 лв.
 • Книгата „Между ангелите и човеците” предлага многоаспектно научно изследване, в което се съчетава литургическа, музикологична и химнографска методология за изясняване на проблеми, свързани с влиянието на исихазма върху музикално-химнографската практика на Църквата през Средновековието. За тази цел е използван богат изворов материал, съдържащ ръкописи и основни богословски и музикално-теоретични трактати от разглеждания период.
 • Средновековните музикални творения се анализират не само на базата на достиженията на съвременното научно знание, но и в светлината на християнския фундамент – вярата. Това се постига чрез разкриване на истината, както свидетелстват византийските музикални автори, която е закодирана по мистичен начин в творенията на църковно-песенната традиция. Поради това формулираната цел на книгата – разкриване на влиянието на исихасткото учение върху създаването, развитието и литургическата употреба на църковната музика и химнография – се преследва в контекста на православната вяра и учението на светите отци в периода на разцвет на богословската исихастка мисъл от XIII-XV век.

Книжно копие

20,00 лв.
младостарчеството
Книгата "Младостарчеството и православната традиция" е покана за диалог. Възможно е някои авторови формулировки да се сторят на читателите твърде остри, защото не всички проявления на болестта, които се разкриват в книгата, днес имат явно откроена форма. Но прогнозата за нейното протичане е необходима, защото без това не е възможно да се изяви видимо какво ни очаква в бъдеще, ако не предприемем действени мерки за лечение и профилактика на това заболяване. Остротата тук е предизвикана от тревогата на автора за нашето бъдеще. Ако читателят се проникне от същата тревога и успее да осъзнае цялата сериозност на постигналата ни духовна болест, авторът ще счита задачата си за изпълнена. Свещеник Владимир Соколов

Книжно копие

6,00 лв.
Монашеството по българските земи (Кратко изследване въз основа на исторически и археологически проучвания)
Монашеството по българските земи (Кратко изследване въз основа на исторически и археологически проучвания). Човешкият дух е неспокоен сред земните условности, защото е сътворен за небесата. След грехопадението всеки човек в една или друга степен гори в скръб за небесното отечество, от което е отпаднал. Този естествен стремеж за единение с Бога е най-показателен при монаха. Затова той, наричан на старобългарски език “инокъ”, изглежда ин ­ друг сред хората. Себеотречен и отречен от света, пребивава в непрестанна покайна молитва за себе си и за целия свят… Монашеството у нас има дълбок и здрав корен. То процъфтяло по нашите земи още преди основаването на българската държава в най-самоотвержената си и висока форма на скалното отшелничество. Пренесли го сирийски монаси от Кападокия през Крим в Малка Скития, сегашна Добруджа и Черноморието. Разорението дошло след идването на прабългарите езичници, но то отново се възродило с покръстването при княз Борис и дори се разширило до скалните брегове на сухоречието Канагьол. През Първата българска държава процъфтяло и общежитийното монашество. Началото сложили столичните преславски манастири. Учител на първите общежителни маанастири у нас бил свети Григорий Студит. То ползвало опита на Студитския манастир в Константинопол с неговия строг устав и здрава традиция. През Второто българско царство общежитийните манастири и скални обители процъфтяват и стигат най-високия си връх. Друг велик учител на монашеството, свети Григорий Синаит, пренесъл исихазма в Парория. С най-високата исихастка молитвена практика възникват Сливенската, Търновската и Софийската Света Гора. През България исихазмът достига до останалия православен славянски свят. Турското нашествие нанася съкрушителен удар на българските манастири, но монашеството не изчезва, съхранено в отдалечени планински обители. В критичния момент през ХVI век идва духовното Възраждане, свързано с дейността на свети Пимен Зографски, който възстановил манастирите от Софийско до Силистра. А в края на ХVIII век отново идва влиянието на исихазма, възроден от свети Паисий Величковски в Молдова и пренесен у нас. Политическото възраждане през ХIХ век благоприятства за увеличаване броя на манастирите и монасите у нас, но тогава каноничният дух отслабва поради борбите за национално освобождаване. След Освобождението се прибавят и други неблагоприятни условия. Днес българското монашество е бедно и малочислено, но го има и ще го има, защото то не се налага със сила отвън, а идва самт от една вътрешна потребност там, където има по-висок стремеж за духовно извисяване. Дългият и сложен многовековен исторически път на българското монашество е слабо познат. Настоящето изследване е един малък опит да се покаже, доколкото е възможно след много разорения и вековно робство неговата устойчивост и благолепие в каноничната му форма. Имаме студийския устав, станал устав и на българските манастири. Имаме високия пример, уроците и заветите на българското монашество, устоявало на много противни ветрове. Остава желанието и днес да го поставим на неговите изпитани здрави основи, за да заблести отново в своето древно каноническо благообразие, защото строгият монашески канон е най-сигурният щит срещу всички изпитания, на които е било, е и ще бъде подлагано в сложната духовна борба със силите на злото, която е нестихваща.

Отстъпка

Книжно копие

24,00 лв.
Задачата съчинението "Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване" е да осветли същността и ролята на невербалното в ораторското изкуство, като използва колкото е възможно повече нетясно реторически изследвания. Това изисква максимално широк интердисциплинарен, може би изглеждащ еклектичен, поглед не за друго, а защото човекът никога не е само оратор, дори когато професионално се занимава с ораторство. И бидейки оратор, в него неминуемо ще се проявяват и всички останали, чисто човешки, страни, някои от които имат отношение, макар и не така пряко, към дейността, която представлява особен интерес за нас. Не е възможно, а и не е необходимо при изследването да се търси абсолютна пропорционалност в различните аспекти на невербалното. Преди всичко, защото те нямат еднакво отношение към реториката и респ. към ораторството. Вероятно на моменти ще се прояви пристрастието ми към един или друг от тях, за което моля да бъда извинен. Стремил съм се да обхвана както най-известните автори и съчинения, съвременни и стари, имащи пряко отношение към проблематиката, така и такива, които са малко позабравени или може би умишлено премълчавани, но определено значими. Една значителна част от литературата, която съм ползвал, е тясно специализирана в НВК, а друга я разглежда отчасти или дори мимоходом. Постарал съм се да отразя всичко важно според преценката ми. Съвсем съзнателно почти не се позовавам на литература, с изключително практическа насоченост, която предава в смлян и често елементарен вид казаното от други, без да добавя нищо ново.

Книжно копие

25,50 лв.
импресионизъм
Изданието е посветено на 125-годишнината от рождението на видинлията Никола Петров. Художникът е първия ярък представител на българския модернизъм, най-талантливия майстор на импресионистичния пейзаж.Никола Петров е роден е на 20 август 1881 г. във Видин. Още през 1900 г. взема участие в международна изложба в Париж. През 1903 г. става член на художническото дружество „Съвременно изкуство“, участва активно в работата му и в организираните от него изложби в страната и чужбина, а през 1908 г. е избран за негов секретар. Той е сред основателите и най-активните членове и на Дружеството на южнославянските художници „Лада“.  Има участия в изложби във Франция /1900 и 1904/, Сърбия /1904/, Белгия /1905/, Англия /1907/, Хърватия /1908/ Германия /1909/, Италия /1911/ и др. Рисува иконите в църквата на гр. Омуртаг /1907/ и софийските църкви „Св. Николай Софийски“, „Св. Илия“, “Св. Апостол Павел“ и църквата на Кремиковския манастир, а след спечелен конкурс през 1912 г. изографисва сцената „Въведение Богородично“ в северния олтар на храм – паметника „Александър Невски“ в София. След прекъсване поради болест през 1913 г. се дипломира в Рисувалното училище /днес Художествена академия/ и известно време работи като учител в прогимназия. Никола Петров е считан за един от най-ранните и най-ярки представители на пейзажната живопис в България и за родоначалник на градския пейзаж. С естетическите си търсения той е първият художник, който се отказва да продължава традиционната битоописателност на своите предшественици, а в градските си пейзажи пресъздава ритъма и атмосферата от ежедневния живот предимно на столицата, но и на други градове, в които се съчетават провинциалните с европейските нрави. Картините му с най-голяма популярност са:
 • „Народният театър“
 • „Лъвовият мост“
 • „Булевард „Цар Освободител"
 • „Площад „Народно събрание“
 • „Река Ерма“, „Дунавско пристанище“
 • „Гемия на Дунава“
 • „Църквата „Св. Илия“
 • „Пожънати ниви“ и др.
Той е майстор и на портрета, въпреки, че портретите са незначителна част от творчеството му. Увековечава Пенчо Славейков, Добри Христов, Андрей Протич, Иван Андрейчин, Лора Каравелова, прави си и много сполучлив автопортрет. Илюстрира книги, читанки и учебници, вестници и списания. Умира на 10 декември 1916 г. в София. Погребан е във Видинските гробища.

Книжно копие

8,00 лв.
деликтно право
Yearbook Insurance and Tort Law, European Tort Law 2005, pp. 614 - 649

Отпечатване в книжен формат

Свободен достъп

4,00 лв.
Всяка нова идентификация и нова дефиниция предполагат уязвимост: уязвимост, породена по два начина, не само защото вътре във въпросната общност някои хора са казали: "вижте, това не е ислямската религия!". Винаги ще има оспорвания, не е възможно да няма. Но уязвимост също така, която се дължи именно на този международен контекст, на тази интернационализация, можем да кажем дори глобализация, в рамките на която се разгръщат всички конфликти. Днес тези конфликти се разбиват винаги пред погледа на другия. Аз не споря само с моите съграждани - събратя по религия, мюсюлманите, по въпроса какво е ислямът; това е въпрос,, който днес се обсъжда навсякъде и от всички. Погледът на другите е прикован в този въпрос. Те имат какво да кажат по него. Някои дори имат твърде много неща за казване, а оттук и дестабилизацията, придаването на уязвимост на идентичността, които идват както от вътрешните борби, така и отвън. Това очевидно създава основа за наистина ужасни конфликти. С други думи, често решението на проблема с новата дефиниция на уязвимата идентичност се търси, като хората се мобилизират срещу някакъв външен враг, който в някакъв смисъл става много удобна фигура за единодушна вътрешна мобилизация.

Книжно копие

20,00 лв.
Социална концепция на Руската православна църква
Документът "Основи на социалната концепция на Руската православна църква" е приет на Юбилейния архиерейски събор на Руската православна църква през м. август 2000 г. в гр. Москва. Тя представя православно-християнското нравствено богословие и актуалните постановки и концепции на съвременното социално учение на Църквата.

Книжно копие

12,00 лв.
Lorem Ipsum

Отстъпка

Книжно копие

8,40 лв.
Православен катехизис и духовни напътствия. Целият път на Църквата и пътят на всеки християнин поотделно представляват път към Христа и с Христа. Път труден, съпроводен с немалко опасности. Единствено следвайки Свещеното Предание на Църквата и светите богоносни отци, които вече са извървели този път, ние можем да го изминем, за да достигнем Царството Небесно и да наследим вечен живот.

Книжно копие

12,00 лв.
Съвместно двуезично издание на ИК "Омофор" и Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006 г. Сборник доклади. Шести конгрес на висшите правословни богословски школи, София, 5-10 октомври 2004 Сборникът съдържа публикации на водещи православни богослови:
 • еп. Игнатий (Мидич) – Белградски богословски факултет;
 • Е. Клапсис и Г. Драгас – „Светият кръст“ – Бостън;
 • Джон Беер – „Свети Владимир“ – Ню Йорк;
 • Джордж Атне – Сирия;
 • Ал. Болоников и Кирил Зинковски – Русия;
 • Тотю Коев и Иван Желев – България и др.

Книжно копие

18,40 лв.
Прозаична поезия. Поетична проза
Lorem Ipsum

Книжно копие

18,00 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
2 лв.40 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор