Цена
Цена - slider
5 лв.40 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Въведение в християнската антропология
"Въведение в християнската антропология" проследява в най-общ план:
 • сътворението на човека
 • грехопадението
 • проникването на греха и злото в света
 • възстановяването на човешката богообразност чрез изкупителния подвиг на Иисус Христос
 • богоуподобяването на човека.
Специално внимание е отделено на антропологичната схема:
 • Божи образ
 • човекът е образ на Христос
 • човекът е образ на Бога
Разглеждат се отраженията на греха върху Божия образ на човека в светлината на православното, римокатолическото и протестантското учение. Централно място в книгата заема въпросът за човешката личност като истински Божи образ.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

20,00 лв.
Кръстителя, насилствено помохамеданчени българи
Родопчани наричат отец Боян Саръев "кръстителя". Боян Саръев е основател на движението за християнство и прогрес "Св. Йоан Предтеча". Неговата основна мисия е да върне в лоното на християнската вяра насилствено помохамеданчени българи.

Книжно копие

9,00 лв.
душата след смъртта
"Душата след смъртта" е ктига на йером. Серафим Роуз. Реалността на живота след смъртта е въпрос от ключово значение за човешкото съзнание. Неговият отговор в решаваща степен определя как да прекараме земния си живот. Избягването на тази тема, както и преднамереното търсене на желан и удобен отговор, представлява наивен опит 3а бягство от реалността с непоправими последици. Независимо от всички рационални и психологически съображения, преценявани максимално безпристрастно, цялостният отговор винаги се оказва в областта на вярата. Затова е изключително важно да се избегнат подвеждайки и спекулативни вярвания, каквито масово се ширят както като суеверни битовизми, така и като псевдонаучни доктрини. Независимо как е поднесена и как звучи измамата 3а реалността на живота след смъртта, тя може да бъде разпозната и избегната само чрез ясните указания на Богооткровената истина, която се пази в свещеното Писание и Преданието на Православната Църква. За тази важна ориентация може да съдейства и настоящата книга. В този живот ни е дадено да узнаем малко за задгробната реалност, макар че знаем достатъчно, за да отговорим на рационалистите, които казват, че небето и адът не са никъде и не съществуват, защото те не могат да ги видят. Всъщност тези места се намират "някъде" и някои от живеещите на земята са били там и са се върнали, за да разкажат за тях, но бидейки в плът, ние виждаме тези неща повече с вяра, отколкото със съзнание. "Сега виждаме смътно като през огледало, а тогава - лице с лице, сега зная донейде, а тогава ще позная, както и бидох познат" (1 Кор. 13:12) Йеромонах СЕРАФИМ (Роуз)

Книжно копие

12,00 лв.
видове магия - православно християнско становище
Книгата "За видовете магия" представлява истинска съкровищница на мъдростта на древните отци на Църквата, събрана и систематизирана от атонския подвижник, автор на много трудове, преподобни Никодим Светогорец. Настоящата книга не цели да запознае читателя с начини за правене на магии, а напротив - цели да покаже вредата от магиите за техните вършители и да подтикне към покаяние увлеклите се по тях.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.
Humanae vitae
Lorem Ipsum

Книжно копие

5,00 лв.
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

20,00 лв.
психология, общество
"Историческата психология" е създадена върху обширен съвременен и класически научен материал. Приложен е обективен исторически метод за изследване и излагане на психичните явления, процеси и структури. Те са разгледани в тяхното пораждане, развитие и взаимна връзка с общата еволюция на човека и обществото. Книгата обхваща сравнително пълно материала на общата психология и може да служи като помагало в тази област - написана на достъпен език; предназначена е за нашата младеж, но също така и за всички изучаващи психология, интересуващи се от закономерностите в човешкото поведение, и за широката четяща публика. Накрая е приложен доста пълен предметен показалец, така че предлаганото издание може да се ползва и като справочник попсихология.

Книжно копие

20,00 лв.
Книгата "Мъдростта е дърво за живот" се състои от 55 есета (размисли) на богословско-етически и религиозно-философски теми. Читателите ще намерят отговори на редица въпроси от голямо значение за нашия живот, а именно:
 • Да отвръщаме ли на злото със зло?
 • Кого Бог избира в този свят и кого отхвърля?
 • Да приемем ли евтаназията?
 • Защо родените по плът преследват родените по дух?
 • На кого да помагаме - само на добрия или и на добрия и на злия?
 • Отговорни ли сме за греховете на своите родители? и т.н.

Книжно копие

5,00 лв.
Не си прави кумир. /И това са те.../. Част първа. 1992 Не си прави кумир. Част втора. 1996

Книжно копие

40,00 лв.
Основи на етиката
В "Основи на етиката" Джордж Мур подлага на критика основните типове етическа теория и стига до извода, че нито психологизмът, нито натурализмът, нито метафизическият подход към първоначалата на етическото познание са подходящи за изграждането на истинската наука за доброто и човешкото поведение. Действителните принципи на етиката са в неопределимостта на доброто, в неговата вътрешна ценност и ограничено единство.

Книжно копие

14,00 лв.
Писмата на душевадеца
Писмата на душевадеца. Душевадецът вдига тост. Клайв Стейпълз Луис Ако текстовете на Светото Писание не могат да помогнат, то най-сигурният начин да прогониш Дявола е да му се подиграваш и да се отнасяш с пренебрежение към него, тъй като той не понася насмешката. Лутер, Дяволът... горделивият дух... мрази да се шегуват с него. Томас Мор

Книжно копие

10,00 лв.
Настоящата книга е най-пълното изследване на учебното дело в Пазарджишкия край и представлява сериозен научен принос в тази област.
 • Предназначена е за всички, които се интересуват от развитието на просветата в България през епохата на Възраждането.

Книжно копие

12,00 лв.
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Монографията "Сектите - ловци на души" е предназначена за широк кръг читатели - учители, научни работници, психолози, родители, свещеници и ... такива, които са попаднали под влияние на сектите. На достъпен език се разглеждат характерните особености на нетрадиционните религиозни организации (сектите) и най-вече на онези, които представляват реална заплаха както за отделната личност, така и за обществото и националната сигурност. Това са криминогенните секти. Основната цел на книгата е да даде на читателите ясна представа за дейността на сектите в нашата страна, за изтънчените психологически методи, които те използват за привличане на нови последователи, първоначално въвеждане и последващо верско закрепостяване. Разгледани са някои по-характерни действия на сектите, представляващи престъпления по смисъла на нашето законодателство. Одобрено като учебно помагало с Протокол №20 от 21.12.1995 г. на МОНТ

Книжно копие

10,00 лв.
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Свободен достъп

Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

5,00 лв.
Сборникът "Философията в Оксфорд днес" е със съставител Мария Стойчева Вглеждането в езика може да се разглежда като постоянна доминираща характеристика на съвременната философия. Но съвременната философия на езика като филосовска дисциплина е до голяма степен недостъпна, трудно разбираема и поради това не е така лесно да се оценят както проблемите, които тя изследва, така и методите, които използва особено ако за това липсва необходимата подготовка. Скрити или по-скоро откъснати и изолирани остават резултатите й и проникването им в другите области на философията и интелектуалните търсения. Всеки, който проявява дори слаб интерес към съвременната философия, знае големите имена в тази сфера - Фреге, Ръсел, Тарски, Куайн - но често дори и най-съзнателните и заинтересовани студенти трудно могат да кажат нещо повече. Този сборник е опит да се представят някои от тези проблеми и методи през призмата на това, което е актуалният интерес на философията в Оксфорд. Такъв бе първоначалният замисъл. Впоследствие стана ясно, че разглеждането само на тези проблеми няма да даде верните параметри на философското пространство на Оксфорд и се оказа, че ако искаме въобще да представим философията на езика, не може да избегнем допирните й точки, изместването на акцента и мястото, което философите в Оксфорд отделят на проблемите на съзнанието, метафизиката и логиката. А и не съществува сериозно изследване на езика, което да не е също така свързано с философията на съзнанието, с природата на истината и реалността, тъй като философските аспекти на езика обхващат цялото взаимодействие между мислещия човек, неговия език и възможния свят, който той населява. Така се получи този сборник със заглавие "Философията в Оксфорд днес", който стана реалност благодарение на неоценимото съдействие на всички автори на статии в него, както и на още много други хора, които подкрепиха идеята да се представи чрез философията в Оксфорд една огромна по размерите си научна философска общност - тази на англоговорещите страни.

Книжно копие

25,00 лв.
Християнска етика
Изданието включва академичен курс лекции по дисциплината "Християнска етика" и представлява опит да се разкрие идейно-генетическата връзка на етическите теми, да се проникне по-дълбоко в основните проблеми на философията на християнския морал, да се изгради система на естествената нравственост според характера, структурата и целите на християнската наука за човека. Книгата е предназначена за студентите по богословие, за специалисти по етика и за всички, които се интересуват от философията на християнския морал, от неговия обхват и от съдържанието му.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

5,90 лв.15,00 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
5 лв.40 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор