Цена
2 лв.25 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Библейска археология
В желанието си да посочи, че изложените в Библията събития действително са станали и са истински, и за да бъдат тези събития възприети дори и от най-крайните рационалисти, авторът се опитва да обясни някои от тези събития по чисто рационален и естествен начин. Такива са например събитието с манната, намирането от Моисей на вода в пустинята, преминаването на Израел по сухо през Червено море и други. "От много години моят интерес като публицист е насочен изключително към резултатите от модерната наука и изследване. През 1950 година при ежедневната рутинирана работа на моята професия аз се натъкнах на докладите за експедицията на френския археолог проф. Паро и неговия сънародник проф. Шефер относно разкопките в Мари и Угарит. Плочките с клинообразен шрифт, намерени в Мари, на средния Ефрат, съдържаха библейски имена, чрез които разказите за родоначалниците, считани досега за «набожни истории», бяха неочаквано отнесени към определено историческо време. В Угарит, на Средиземно море, бяха открити за пръв път доказателства за ханаанските Ваалови обреди. Още през същата година случаят пожела в една пещера край Мъртво море да се намери един пророчески свитък от книгата на Исаия, който беше датиран от преди Христово време. Горните новини — сензационни дотолкова, доколкото се касае за културното значение на тези находки — събудиха у мене желанието да се заема обстойно с библейската археология, най-младата и съвсем малко позната област в изследването на древността."

Книжно копие

15,00 лв.
Блажени Августин
Блажени Августин е забележителен богослов, църковен писател и философ - доктор на Църквата (doctor gratieae). Църковната история го нарежда сред най-видните представители на патристичната литература и го въздига във върховен авторитет на западното богословие и философия до ХIII в.

Отпечатване в книжен формат

8,80 лв.
История на Византия
Монографията "Византия. Културно-политически очерци" обхваща 10 глави, групирани около четири по-съществени проблема.
 • Първата група третира един принципно познат проблем – християнството като феномен на византийската цивилизация.
 • Втората група третира проблеми от гражданската история от епохата на ранновизантийския период /ІV – първата половина н VІІ в./.
 • Третата група проблеми обхаща периметъра на византийската политическа теория като съвкупност от идеи и становища, формирани в конкретно време и обстановка, обслужващи върховните интереси на византийската общност и в частност властта на василевса.
 • Последната, четвърта група насочва вниманието към широкообхватните и отдавна дискусионни проблеми на византийската култура.
Книгата има две издания.

Отпечатване в книжен формат

20,00 лв.
детската душа
Книгата "Детската душа" разглежда основните положения на психоанализата в по-ранните и по-късни формулировки, дадени от Фройд:
 • откриване на несъзнателното;
 • неврозите;
 • съдържанието на съня и тълкуване на сънищата;
 • съзнание и несъзнание;
 • цензурата;
 • детската сексуалност;
 • нарцисизмът и несъзнанието;
 • човешкото Аз;
 • То, Аз и Свръх Аз.
 

Книжно копие

20,00 лв.
Homiletics
В Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Богословски факултет, Том 1, 1993

Онлайн достъп

корица на книга
"Огнено крещение", "Огнени конференции", "Огънят на съживлението над Африка и Европа", "Евангелизации с чудеса и знамения" - тези и други понятия са много популярни в църкви, групи и общества, които са били "докоснати от трите вълни на Светия Дух". Под тези "три вълни" се разбира историята на петдесетното движение (приблизително от началото на века), харизматичното движение (от около 1960 г.) и накрая - евангелизмът на силата ("power evagelism") като "третата вълна на Светия Дух", която в момента придобива все по-голямо влияние, за да доведе чрез знамения и чудеса до "най-голямото съживление в историята на църквата". В тази книга се разглежда историята на "трите вълни", техните прилики и разлики, особености, слабости и отклонения от Новозаветните учения, но същевременно и породеното от тях предизвикателство отново да се замислим за същността и действието на Светия Дух. С тази книга авторът желае да даде информация, да покаже подозрителния произход на някои учения и практики, да обърне внимание върху някои съмнителни връзки и преди всичко да призове към искрена самооценка в светлината на Светото Писание.

Книжно копие

12,00 лв.
 
 • Авторът е дългогодишен преподавател по Катехетика и Християнска педагогика в Богословския факултет на Солунския Аристотелев университет.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.
Енциклопедия - богословска
Енциклопедията съдържа основни понятия из областта на систематическото богословие (вероучение и етика). Също църковни събития и места, църкви, църковни общности, църковни празници, символи от църковно-богослужебния живот, наименования на религии, религиозно-философски учения, секти и други. Със своя скромен труд авторите се стараят да предложат основни енциклопедични знания за християнската религия като действителен елемент от културата на съвремието. С помощта на Енциклопедията читателите ще улесняват своите самостоятелни религиозни занимания със съществуващата у нас литература и ще обогатяват църковно-богословските си познания. Енциклопедията ще послужи също на неизповядващите християнската религия за изграждане на по-правилни и по-пълни представи за характера на Христовото учение и за неговото въздействие върху личния и обществения живот на хората. Предлаганият труд, пръв в нашата богословска литература, е кратък в двояк смисъл на думата:
 • защото повечето от термините с оглед обема на Енциклопедията са разгледани в сбита форма, и
 • защото не са включени всички богословски термини и понятия.
Тя е предназначена за широк кръг читатели: студенти, ученици, християни и нехристияни.

Онлайн достъп

Книжно копие

2,20 лв.10,00 лв.
корица на книга
Lorem Ipsum

Отстъпка

Книжно копие

7,00 лв.
Учебник за СУ

Книжно копие

7,00 лв.
Lorem Ipsum

Книжно копие

7,00 лв.
Lorem Ipsum

Отстъпка

Отпечатване в книжен формат

15,00 лв.
славянски богове
Lorem Ipsum

Книжно копие

25,00 лв.
Православно християнство и масонство
Книгата на историка В. Ф. Иванов "Православният свят и масонството" е издадена за пръв път през 1935 г. в Харбин (Манджурия).
 • Тя представлява Конспективен исторически очерк за "Братствата на свободните зидари";
 • говори се за проникване на масонството в Русия и неговото участие в смутните събития през 1905 -1917 г.;
 • привежда се богат фактически и документален материал, който обхваща периода от средата на 17 в. до първата трета на ХХ век.
Авторът прави сбит и същевременно дълбок анализ на идеологията на масонсrвото и свързаните с него политически организации, религиозни секти, окултни и теософски общества, лъжеученията на Е. Блавабска, Н. Рьорих, С. Булгаков, Н. Бердзев, усилено пропагандирани в наши дни. В контекста на изследваните проблеми несъмнен интерес представляват страниците, посветени на описанието на живота и духовните заблуждения на руската емиграция.

Препоръчано

Книжно копие

8,00 лв.
Зигмунд Фройд
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.
Андрей Пантев
Монографията анализира историческата връзка между революция и реформа, между решителни и еволюционни промени в обществено-политическата структура на западна Европа и Северна Америка през XVII и XVIII век. Тя установява границите между революция и реформа, случаите на тяхното взаимодействие и допълнение, степените на исторически ефект от тяхната реализация, примерите на тяхното противопоставяне или близост като метод и като партийно-политическа доктрина. Книгата разглежда такива събития или явления като:
 • Английската буржоазна революция
 • "общата криза на феодализма" в Европа през XVII в.
 • американската Война за независимост
 • Великата френска буржоазнодемократична революция.

Книжно копие

10,00 лв.
Второ издание на "Автобиография и спомени". Книгата е важен извор не само за живота и дейността на един от строителите на съвременна България - Скопския и Пловдивски митроплит Максим (1850-1938), но и за българската история от този период.

Книжно копие

10,00 лв.
корица
Студията "Смисълът на любовта", макар и неголяма по обем, е една от централните творби на мислителя. Много пъти вече, и напълно справедливо, тя е поставяна наравно с Платоновия "Пир". Сред необхватната книжнина, посветена на половата любов, сред неизброимите произведения на литературата, философията, психологията и пр., "Смисълът на любовта" от Владимир Соловьов е главен ориентир, пробен камък за различните схващания, най-яркият лъч, осветил тази първостепенна ценност във всеки човешки живот. Идеите на Соловьов биха изглеждали недостъпни за въплъщаване в конкретното битие на отделния човек само при неверие в безусловното значение на личността. А оттук започва всъщност всяко духовно опустошение и цинизъм. В тази връзка е уместно да се припомнят думите и на друг велик философ, предшественик на Соловьов - Сьорен Киркегор, че значимостта на всеки зависи от това, което е обичал и което е очаквал. "Един е станал велик чрез очакване на възможното - пише той, - друг - чрез очакване на вечното, но онзи, който е очаквал невъзможното, е станал най-велик от всички."

Отпечатване в книжен формат

10,00 лв.
Настоящата книга "Съчиняването на така наречения македонски книжовен език" съдържа публикациите "Документи за съчиняването на "македонския книжовен език" от ст.н.с., к.ф.н. Ив. Кочев и Ив. Александров (сп. "Македонски преглед", г. ХIV, 1991, кн. 4, с. 5-23) и "Разпадането на Югославия и бъдещето на македонския книковен език (Късен случай на глототомия?)" от австрийския професор Ото Кронщайнер (сп. Македонски преглед, г. ХV, 1992, кн. 3, с. 29-46), с превод от немски Der Zerfall Jugoslawiens und die Zukunft der makedonischen Literatursprache (Der slawischen Sprachen, Wien, Band 29, 1992, S. 143-171). Както личи от заглавията на изследванията, в тях се разглеждат проблеми, свързани с различни етапи на явлението "македонски книжовен език", ранния, съвременния и евентуално бъдещия. Проучванията нямат дискусионен характер, понеже се основават върху материали, изработени в самата Република Македония. Те откровено и недвусмислено показват изкуствения характер на т.нар. македонски книжовен език. Материалите почти не се нуждаят от интерпретация и говорят сами за себе си, давайки отговор на всички въпроси, официално прикривани от скопските и белградски филолози.

Книжно копие

8,00 лв.
В книгата "Тайните на сектите" ще разберете кои са трите кита, върху които се крепи безпрекословната власт на "духовните учители", т. нар. гуру, в чиито изкусно хвърлени мрежи попадат милиони хора, предимно младежи, във всички краища на света, а именно:
 • мистика
 • секс
 • пари
Книгата на двамата френски журналисти Жак Кота и Паскал Мартен разбулва редица тайни на религиозните секти - умело засекретени общности, чиито истински подбудители и ръководители се стремят към световно господство, опустошавайки съзнанието на хората, превръщайки живота на своите лековерни последователи в пепелище на надежди и илюзии.

Книжно копие

13,00 лв.
В предлаганото пособие са включени някои от класиците на богословско-философската мисъл, предимно от патристическия период. Темите са разгледани фрагментно и насочващо. Целта е - интересуващият се читател, като надзърне в мисълта на разгледаните църковни писатели и вникне в направения от тях анализ, да продължи по-нататък сам да анализира тази тематика. Материалите съзнателно са разработени от авторите по различен начин и стил , но преследват една и съща цел - да се види еднаквостта в основното и различието в периферното.  

Книжно копие

7,00 лв.
Апостол Павел
"Човекът е съработник на Бога" е опит за етико-антропологичен обзор на посланията на св. ап. Павел. Студията се прави обзор на антропологичните и етичните представи за плътта и тялото; душата и ума; съвестта, сърцето и духа на човека; Божият образ в посланията на св. ап. Павел. Съдържание:
 1. Основни антропологични понятия в посланията на св. ап. Павел (Плът и тяло (понятието за "плът" извън обсега на греха; "Плът" в материален смисъл във връзка с греха); Душа и ум; Съвест; Сърце; Духът на човека; Божи образ.
 2. Опит за етико-антропологичен обзор (духовно-нравственото състояние на "естествения" човек; "външен" и "вътрешен" човек; Образът на обновения човек; Човекът е съработник на Бога - Божи образ и човешка личност.)
 3. Главни етико-антропологични тенденции в посланията на св. ап. Павел
 4. Заключение

Отпечатване в книжен формат

4,00 лв.
Зареждане...
Цена
2 лв.25 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор